Інженерія програмного забезпечення

Портфоліо освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» (освітній рівень бакалавр)

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма


ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості


ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів подати до відділу науково-методичної, грантової та міжнародної роботи  

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін

3.2 Силабуси українською та англійською мовами (прикріплені файли)

3.3  Анотації дисциплін

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик (прикріплені файли)

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи (прикріплені файли)


ІV. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення (прикріплений файл)

4.3. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

4.4. Перелік наукових праць викладачів (прикріплений файл)

4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистій сторінці викладача)

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

facebook


V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності (викладений на сторінку). На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями (прикріплений файл)

5.7. Перелік баз практики (прикріплений файл)

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж


VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

6.1. Консолідований звіт (викладений на сторінку)


VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)


VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

Тематика курсових робіт Бази даних 2020-2021 н.р.

Тематика курсових робіт ООП 2020-2021 н.р.

8.2. Дипломні роботи

Анотації дипломних робіт


ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)


Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми (викладена на сторінку іміджева інформація)

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу (викладена на сторінку іміджева інформація)

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах) (викладена на сторінку довідкова інформація)

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку (викладена на сторінку іміджева інформація)