ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета начальної дисципліни: є формування світоглядних позицій того, хто навчається, про свою майбутню професію, про умови та вимоги навчання у вищому закладі освіти, про найважливіші професійні стандарти, які склалися у світовій практиці здійснення юридичної діяльності.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

–         сутність юридичної деонтології як галузі науки і навчальної дисципліни;

–         історію юридичної деонтології;

–         зміст і сутність юридичної деонтології;

–         роль держави у формуванні юридичної культури юриста;

–         співвідношення держави і громадянського суспільства;

–         поняття типів праворозуміння та їх основні напрямки: теорію природного права, позитивізм у праві, соціологічний підхід та психологічну теорію права;

–         що таке правовий нігілізм і правовий ідеалізм, шляхи їх подолання;

–         поняття та особливості реалізації права;

–         основні форми діяльності юристів;

–         поняття та класифікацію юридичних спеціальностей;

–         особливості побудови кар’єри юриста.

 вміти:

–         правильно застосовувати свої знання в юридичній практиці;

–         завжди з високим розумінням відстоювати права, честь і гідність людей;

–         вести дискусії на належному рівні;

–         культурно поводитися у спілкуванні, дотримуватися правил професійного етикету.

Зміст дисципліни (тематика):

ТЕМА 1: Предмет, метод та структура „Юридичної деонтології”

ТЕМА 2: Принципи, функції та джерела юридичної деонтології

ТЕМА 3: Психологічна культура юриста

ТЕМА 4: Правова культура юриста, як професіонала

ТЕМА 5: Політична культура юриста

ТЕМА 6: Етична і естетична  культура юриста

ТЕМА 7: Моральна культура юриста та соціальне регулювання юридичної практичної діяльності

ТЕМА 8: Юридична професія і соціальне призначення юриста в громадянському суспільстві та правовій державі

 Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання, залік.