ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета навчальної дисципліни: полягає в формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій необхідних для забезпечення ефективного управління охороною праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду з основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, основ техніки безпеки та пожежної безпеки, необхідних у їх професійній діяльності для оцінки відповідності стану охорони праці вимогам чинних нормативів, ідентифікації виробничих небезпек, обґрунтування доцільних заходів і засобів щодо поліпшення умов праці та захисту працюючих, організації безпечного виконання робіт відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик.

 Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

 • перелік основних законодавчих актів України з питань охорони праці в галузі;
 • вимоги Закону “Про охорону праці” щодо системи управління охороною праці на державному, регіональному, галузевому рівнях та на рівні підприємства;
 • організацію державного нагляду та громадського контролю за охороною праці на галузевих підприємствах;
 • визначення показників із фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії на основних робочих місцях галузі;
 • параметри мікроклімату, якість повітря виробничих приміщень, природне та штучне освітлення, шум, виробничі випромінювання як фактори гігієнічної оцінки умов праці, їх вплив на організм людини, можливі наслідки, заходи і засоби поліпшення умов праці та захисту працюючих на основних робочих місцях у галузі;
 • загальні санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих і допоміжних приміщень у галузі;
 • загальні вимоги безпеки щодо конструкції комп’ютерного обладнання, конструкційних матеріалів, ергономічних рішень обладнання та організації робочих місць;
 • вимоги до основних заходів та засобів забезпечення електробезпеки при використанні комп’ютерних технології;
 • основні пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, які використовуються в галузі, категорії вибухопожежонебезпеки приміщень і виробництв та класи приміщень і зон із вибухо- і пожежонебезпеки згідно із Правилами улаштування електроустановок;
 • загальні заходи і засоби щодо попередження пожеж на галузевих підприємствах.

вміти:

 • оцінити відповідність стану організації охорони праці в установі чинним законодавчим і нормативним актам з охорони праці на підприємствах галузі;
 • сформулювати функціональні обов’язки з урахуванням посади працівників і вимог чинних законодавчих актів;
 • опрацювати план навчання і перевірки знань з охорони праці працівників залежно від виконуваних ними функціональних обов’язків і небезпеки виконуваних робіт у галузі;
 • користуючись результатами інструментальної оцінки факторів виробничого середовища та гігієнічною класифікацією праці, визначити клас умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості виробничого процесу на основних робочих місцях у галузі;
 • обґрунтувати раціональні заходи нормалізації умов праці в конкретній виробничій ситуації;
 • контролювати дотримання вимог із гігієни праці;
 • проводити інструктажі з охорони праці.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1: Міжнародні норми в галузі охорони праці

Тема 2: Нормативно-правове забезпечення охорони праці в галузі юриспруденції

Тема 3: Система управління охороною праці в в галузі юриспруденції

Тема 4: Травматизм та професійні захворювання в галузі юриспруденції. Розслідування нещасних випадків

Тема 5: Правове регулювання умов праці в галузі юриспруденції

Тема 6: Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Тема 7: Основні заходи пожежної профілактики в галузі юриспруденції

Тема 8: Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці

Тема 9: Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

Дисципліни, вивчення яких обов’язково передує цій дисципліні:  «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Екологія».

Міжпредметні зв’язки: вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: економічної теорії, фізіології і психології праці, економіки праці та соціально-трудових відносин, основ охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.