КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 180(4).

Мета дисципліни:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання з Основного Закону України, а також дати чітке уявлення про його органічні зв’язки з окремими галузями права та законодавства;

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов конституційного процесу в Україні та впливу конституційного права України на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Завдання дисципліни:

 • полягає у вивченні предмета;
 • опанування певним інструментарієм науки Конституційного права України;
 • вивчення конкретних державних інститутів та систем права;
 • розкриття основних закономірностей процесу державно-правового розвитку.

 Попередні умови для вивчення даної дисципліни: 

після вивчення та освоєння таких навчальних дисциплін як: «Теорія держави і права», «Державне право зарубіжних країн», «Державне будівництво і місцеве самоврядування», «Організація судових та правоохоронних органів», «Екологічне право».

 Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

фахових компетентностей:

 • здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі в суспільстві.
 • повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи.
 • знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
 • здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
 • здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
 • здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
 • здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

 Програмні результати навчання:

 • працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи;
 • виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту;
 • демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
 • демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет конституційного права України;
 • основні і допоміжні методи дослідження конституційного права України;
 • історичний досвід конституційного будівництва, основи теорії Конституції;
 • загальні засади конституційного ладу України;
 • конституційну регламентацію прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;
 • поняття виборчої системи і виборчого права;
 • конституційні засади організації та функціонування законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні;
 • конституційно-правові основи організації і діяльності органів місцевого самоврядування.

вміти:

 • володіти конституційно-правовими поняттями і категоріями;
 • використовувати знання з конституційного права України в юридичній практиці;
 • відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;
 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;
 • використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини;
 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

 Змістовний модуль 1. Конституційне право України як галузь права і юридична наука. Теоретичні основи і правова охорона Конституції України. Конституційний лад України.

 Тема 1. Конституційне право України як галузь права і наука.

Поняття і предмет конституційного права. Суспільні відносини, які складають основоположні засади народовладдя. Відносини , які опосередковують будівництво (будову) держави як організації влади народу і для народу.  Конституційне право в системі національного права України. Метод конституційно-правового регулювання. Конституційно-правова відповідальність: поняття, зміст, основні різновиди.

Тема 2. Теоретичні основи і правова охорона Конституції України.

Філософські, історико-культурні та соціально-економічні передумови виникнення інституту “основного закону держави” – як важливого елементу загальноєвропейської правової культури. Поняття та сутність конституції. Юридичні властивості конституції. Предмет та межі конституційного  регулювання. Функції конституції. Об’єкти конституційного регулювання. Форма конституції. Структура конституції. Норми конституції (поняття класифікація). Конституція і конституціоналізм. Поняття сутність та характерні ознаки конституціоналізму-як політичного явища. Основні етапи розвитку Конституції України. Сучасний український конституціоналізм. Періодизація розвитку конституційно-правової думки в Україні.

Поняття та сутність інституту правової охорони Конституції. Порядок утворення Конституційного Суду України, Компетенція Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України.

Тема 3. Конституційний лад України.

Поняття і сутність загальних засад конституційного ладу України. Гідність людини та невід’ємне право української нації на своє самовизначення, як основа національної демократії.

Демократія, як конституційний принцип. Основні форми народовладдя. Парламентська демократія. Республіка.

Верховенство права, розподіл влади, територіальне верховенство і єдність держави – як конституційні принципи.

Державна влада і самоврядування народу. Правова держава. Соціальна держава. Національна держава. Соборна Українська Держава. Інститут захисту конституційного ладу, недоторканність принципів конституційного ладу.

 Змістовний модуль 2. Правовий статус людини і громадянина. Вибори і референдум в Україні. Конституційно-правова характеристика української держави.

 Тема 4. Правовий статус людини і громадянина.

Поняття і сутність правового статусу людини і громадянина. Людина, особа, громадянин, іноземний громадянин, особа без громадянства – як політико-правові категорії.

Принципи основ правового статусу особи. Поняття та сутність основних гарантій реалізації захисту (охорони) прав свобод і обов’язків (політичні, економічні та юридичні гарантії).

Інститут парламентського Уповноваженого по правах людини (омбуцмена, народного правозахисника).

Особливості правового положення в Україні іноземних громадян та осіб без громадянства. Конституційно-правовий статус біженців. Інститут притулку.

Поняття та сутність громадянства . Громадянство і підданство. Політико-правовий огляд становлення та розвитку інституту громадянства в  Україні.

Принципи громадянства України. Належність до громадянства України. Документи, які підтверджують належність до українського громадянства.

Набуття та припинення громадянства України. Особливості зміни  громадянства для неповнолітніх та усиновлених осіб. Органи, які приймають рішення з питань громадянства України.

Тема 5. Народне волевиявлення(вибори,референдум).

Вибори, виборче право, принципи виборчого права України. Виборча система України. Виборчий процес в Україні. Референдум.

Тема6. Конституційно-правова характеристика української держави.

Суверенність української держави. Україна – демократична, соціальна і правова держава. Конституційна система органів державної влади.

Змістовний модуль 3. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус Президента України. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади.

Тема 7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради  України.

Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади. Чисельний склад і структура Верховної Ради України. Статус народного депутата України. Компетенція Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Організація Верховної Ради України. Порядок роботи Верховної Ради України. Законодавчий процес та його стадії

Тема 8.Конституційно-правовий статус Президента України .

Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади. Порядок обрання Президента України та строк його повноважень. Функції та компетенція Президента України. Акти Президента України.

Тема 9. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади.

Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади.

Змістовний модуль 4. Конституційно-правові основи судової системи та органів Прокуратури. Територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні.

Тема 10.Конституційно-правові основи судової системи та органів прокуратури.

Конституційні засади правосуддя в Україні. Конституційний суд України. Конституційно правовий статус прокуратури.

Тема 11. Територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні.

Поняття, система і особливості адміністративно-територіального устрою України. Поняття місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування в Україні. Компетенція органів місцевого самоврядування. Організаційно-правові форми реалізації компетенції органів місцевого самоврядування. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування України. Гарантії місцевого самоврядування.

Види робіт: проведення лекцій, практичних занять, виконання студентами індивідуальних та самостійних завдань, тестування .

Форма підсумкового контролю: залік/іспит.