ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 90(2).

Мета дисципліни:

 • загальноосвітня, яка пов’язана з необхідністю формування та підвищення загальної професійної культури майбутнього юриста;
 • правознавча – набуття та поглиблення теоретичних знань студентів стосовно основних конституційно-правових інститутів зарубіжних країн, застосовуючи під час вивчення предмету метод порівняння;
 • практична мета курсу пов’язана з вивченням позитивних та негативних сторін тих чи інших конституційно-правових інститутів, що у подальшому допоможе удосконаленню конституційно-правовому регулюванню в Україні.

Завдання дисципліни:

 • набуття студентами знань, які сприятимуть політичному самопізнанню;
 • розумінню місця і ролі Української держави у світі;
 • розв’язанню питань державотво­рення в нашій країні шляхом використання зарубіжного досвіду, який знайшов концентрований вираз у теорії і прак­тиці розвинутих країн і може сприйматися як своєрідне міри­ло для прогнозування конституційного розвитку України.

 Попередні умови для вивчення даної дисципліни: після вивчення та освоєння таких навчальних дисциплін як: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», « Історія вчень про державу і право».

 Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

фахових компетентностей:

 • здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі в суспільстві
 • здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
 • здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
 • здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

 Програмні результати навчання:

 • виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту;
 • демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
 • демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • джерела державного права зарубіжних країн;
 • політичні режими країн;
 • форми держави;
 • правовий статус людини і громадянина в зарубіжних країнах;
 • основні категорії зарубіжного конституційного права (конститу­ціоналізм, парламентаризм, федералізм та ін.);
 • особливості конституційно-правових інститутів різних країн;
 • принципи правового аналізу іноземного законодавства;
  вміти:
 • аналізувати конституційно-правові основи суспільного ладу та державної політики;
 • характеризувати існуючі політичні режими в зарубіжних країнах;
 • користуватись понятійним апаратом дисципліни;
 • застосовувати на практиці історико-правовий та порівняльно-правовий методи вивчення іноземного законодавства;
 • самостійно працювати з джерелами конституційного права зару­біжних країн.

 Змістовий модуль 1.

Тема 1.  Поняття, предмет і система державного (конституційного) права.
Тема 2.  Державно – правові основи суспільного ладу.
Тема 3. Конституції і основні закони держав.
Тема 4. Форми правління.
Тема 5. Форми державного устрою.
Змістовий модуль 2.
Тема 6. Конфедерація,  як міждержавне об’єднання.
Тема 7. Державно-політичний режим.
Тема 8. Виборче право і виборчі системи
Тема 9. Партійні системи.
Тема 10. Державно- правовий статус особи.
Тема 11. Вищі політичні інститути держави (глава держави, парламент, уряд)
Тема 12. Конституційний принцип поділу влади (на прикладі США)
Тема 13. Основи місцевого управління і самоуправління.
Тема14 .Судова влада
Тема 15.Основи державного права США.
Тема 16.Основи державного права ФРН.
Тема 17.Основи державного права  Франції.
Тема 18.Основи державного права  Великої Британії.
Тема 19.Основи державного права  Японії.
Тема 20.Основи державного права  Російської Федерації.

Види робіт: проведення лекцій, практичних занять, виконання студентами індивідуальних та самостійних завдань, тестування.

Форма підсумкового контролю: іспит.