ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 140 (4).

Мета дисципліни: полягає в теоретичному та практичному ознайомленні студентів з правилами розгляду господарських спорів (враховуючи досудовий порядок розгляду спорів, розгляд спорів у першій, апеляційній та касаційній інстанціях, перегляд рішень та постанов за Верховним Судом України та судами за нововиявленими обставинами) та справ про банкрутство, теоретичному та практичному ознайомленні студентів з вимогами до змісту і складання процесуальних документів та судових рішень, теоретичному ознайомленні з основами виконання судових рішень по господарським справам.

Завдання дисципліни:

 • полягає у вивченні предмета;
 • методів та джерел господарського процессу;
 • досудового врегулювання господарських спорів;
 • правового статусу учасників господарського процесу;
 • підвідомчості і підсудності справ господарським судам;
 • судових витрат;
 • процесуальних строків;
 • доказів і доказування у господарському процесі;
 • питань, щодо позову у господарському процесі;
 • вирішення господарських спорів у першій інстанції;
 • перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядках;
 • перегляду судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами;
 • перегляду судових рішень Верховним Судом України;
 • виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни:  після вивчення та освоєння таких навчальних дисциплін як: «Теорія держави і права», « Цивільне право», «Цивільний процес», « Трудове право», «Психологія», «Інформаційні технології» .

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

фахових компетентностей:

 • Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
 • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
 • Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
 • Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання:

 • Пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту.;
 • Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
 • Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • тан основних проблем науки господарського процесуального права;
 • систему, структуру та функції господарських судів;
 • законодавчі акти з питань організації та діяльності господарських судів;
 • права та обов’язки учасників господарського процесу;
 • види доказів та теоретичні основи доказування фактів, що мають значення                      для розгляду та вирішення господарської справи;
 • строки вчинення процесуальних дій та правила їх обчислення;
 • розміри та порядок сплати судових витрат;
 • порядок розгляду господарських спорів в суді першої інстанції;
 • форму, зміст та правове значення судових рішень господарських судів України;
 • порядок перегляду судових рішень місцевих господарських судів в апеляційній інстанції;
 • порядок перегляду судових рішень господарських судів в касаційній інстанції;
 • порядок перегляду судових рішень господарських судів Верховним Судом України;
 • підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами;
 • основні правила виконання судових рішень.

вміти:

 • орієнтуватися в системі нормативних актів, які регулюють господарські процесуальні правовідносни;
 • складати позовні заяви, відзиви на позовні заяви;
 • складати клопотання, заяви, пояснення по суті усіх процесуальних питань, що виникають в ході розгляду справи;
 • складати апеляційні (касаційні) скарги, заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами;
 • складати заяви про прийняття додаткових судових рішень, роз’яснення судових рішень, виправлення помилок у судовому рішенні;
 • складати мирові угоди;
 • складати заяви з питань виконання судових рішень господарських судів (про видачу дублікату наказу, про поновлення строку пред’явлення наказу до виконання, про затвердження мирової угоди, про надання відстрочки (розстрочки) виконання, зміну способу та порядку виконання рішення тощо);
 • складати скарги на неправомірні або бездіяльність органу державної виконавчої служби в процесі виконання рішень господарських судів;
 • аргументувати власну точку зору та прийняте рішення.

 

Модуль 1 Господарський процес функції, форма діяльності, предмет, метод,учасники, докази та доказування

ТЕМА 1. Господарський суд, його задачі та функції. Господарський процес як форма діяльності господарського суду.

ТЕМА 2. Поняття, предмет, метод  та принципи господарського процесуального права.

ТЕМА 3. Учасники господарського процесу.

ТЕМА 4. Докази та доказування в господарському процесі.

ТЕМА 5. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.

ТЕМА 6. Позов в господарському процесі. Запобіжні заходи в господарському процесі.

ТЕМА 7. Процесуальні строки. Судові витрати і штрафи.

Модуль 2.  Розгляд  та підготовка господарських справ до розгляду,судові рішення , перегляд рішень апеляційному та касаційному порядку, перегляд рішень ВСУ. Правила виконання судових рішень. Третейські суди.

 ТЕМА 8. Порушення провадження у справі в господарському суді. Підготовка справи до судового розгляду.

ТЕМА 9. Порядок судового розгляду господарської справи.

ТЕМА 10. Судові рішення.

ТЕМА 11. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

ТЕМА 12. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

ТЕМА 13. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

ТЕМА 14. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

ТЕМА 15. Основні правила виконання судових рішень господарських судів.

ТЕМА 16. Вирішення господарських спорів третейськими судами.

ТЕМА 17. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання.

Види робіт: проведення лекцій, практичних занять, виконання студентами індивідуальних та самостійних завдань, практичні завдання зі складання проектів процесуальних документів, тестування.

Форма підсумкового контролю: залік/іспит.