ІНОЗЕМНА МОВА

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

Мета навчальної дисципліни:

 сприяти практичному опануванню студентами нормативної бази функціонування англійської мови в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях спілкування;

– забезпечити глибоке засвоєння видів і типів перекладу при роботі в ситуаціях професійної комунікації;

– покращити якість спілкування іноземною мовою, враховуючи лексичні, синтаксичні, граматичні та прагматичні особливості іноземної мови.

Основні завдання дисципліни:

– методичні (розвивати творче мислення при виконанні практичних завдань у спеціальних навчальних ситуаціях, які вимагають професійної компетенції);

– пізнавальні (сформувати у студентів початкову теоретичну базу, загальні уявлення про особливості професійного спілкування та особливості роботи із професійною лексикою);

– сформувати уявлення про специфіку професійної діяльності в сучасному суспільстві;

– практичні (сформувати основи вмінь використання знань на практиці з урахуванням конкретних умов);

– ознайомити з найбільш відомими зразками мовленнєвої професійної поведінки.

Основні завдання:

– підвищення ефективності професійної комунікації за рахунок певних лексичних та комунікативних вправ;

– забезпечення фонових знань, необхідних студенту для роботи із професійними матеріалами;

– забезпечити активне засвоєння функціональної лексики, яка необхідна у процесі професійного спілкування.

Результати навчання за дисципліною.

знати:

 видо-часову систему дієслів в англійській мові;

 побудову речень в англійській мові;

 принципи створення презентацій;

 принципи побудови монологічного та діалогічного мовлення.

вміти:

 гнучко та ефективно використовувати мову;

 висловлювати погляди і наміри в прямій та непрямій формах, використовуючи відповідні вказівники дискурсу;

 демонструвати відповідну та вдалу логічну структуру представлення своїх думок, підкреслюючи вагомі моменти.

Зміст дисципліни (тематика).

The Basics of Effective Communication (Основи ефективної комунікації). Types of Public Speeches (Типи публічних виступів). Structure of a Speech (Структура промови). Теперішні часи в англійській мові. Using Supporting Material (Використання наочності). Informative Speech (Інформаційна доповідь). Influencing the Audience (Вплив на аудиторію). Speaking to Persuade (Промова-переконування). Persuasion vs Manipulation. Speaker’ Ethical.

Види робіт: аудіювання, говоріння, диспут, контрольна робота.