МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентами основних категоріальних понять і правових інститутів, положень національного цивільно-господарського законодавства; відповідного законодавства зарубіжних країн; міжнародних договорів України; цивільно-судової практики, як національної, так і зарубіжної; опанування колізійними нормами для практичного вирішення конкретних цивільно-правових спорів за участю «іноземного елемента».

Завдання дисципліни:Викладання дисципліни носить науково-практичне спрямування для формування у студентів правосвідомісті та високої правової культури, вміння виробити практичні навички використання нормативних положень міжнародного приватного права під час вирішення проблемних ситуацій (казусів).

Попередні умови вивчення дисципліни:перелік дисциплін, першочергове засвоєння яких студентам необхідно для вивчення даного курсу: теорії держави і права, як основоположної дисципліни для розуміння та можливості тлумачення норм права; конституційного права України та конституційного права зарубіжних країн; теорії та практики міжнародного публічного права; правової компаративістики.

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:Згідно з вимогами освітньо-наукової програми у здобувачів вищої освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності: знання: – поняття МПП, його функції, принципи та місце в системі  права; – суб’єктів МПП діяльності, їх права та обов’язки; – поняття, предмет, зміст та стадії міжнародно правового процесу; – державне регулювання міжнародних відносин; – поняття та класифікацію; – загальні вимоги; – порядок вчинення окремих видів МПП актів. вміння: – тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права; – вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи; – здійснювати правильну юридичну кваліфікацію; – відповідно до чинного законодавства виносити рішення; – здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів, вести юридичну статистику, здійснювати аналіз статистичних даних. способи мислення:

загальних компетентностей:

– формування суджень – форми мислиннєвого відображення об’єктивної дійсності, яка полягає у ствердженнях наявності або відсутності ознак, властивостей або відносин у сфері МПП діяльності; – пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, щоб з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері МПП діяльності, доведення її або заперечення; – створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень у сфері діяльності нового; – генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах юридичної науки в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення їх істотних ознак.

фахових компетентностей:

– високий рівень оперування професійною юридичною термінологією; – здатність використовувати правові знання, вміння та навички в професійній діяльності; – готовність до правового самовиховання впродовж життя; – спроможність концентрувати та ефективно використовувати для вирішення нестандартних задач професійної діяльності знання і вміння у сфері права; – здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між правовими явищами; – глибока переконаність у необхідності правомірної поведінки, усвідомлення цінності права та іншої людини; – сформованість поваги до права як цінності громадянського суспільства, високого рівня правової культури і правосвідомості.

 морально-етичні цінності: – сформувати уявлення про моральні цінності людини; – здатність висловлювати своє судження про роль і значущість моральних цінностей у житті людини; – формувати вміння аналізувати мотиви та вчинки людей, моделювати та розв’язувати ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків у колективі; – розвивати почуття відповідальності за свій вибір та наслідки вчинків; – виховувати самостійність, волю, моральність

Програмні результати навчання:

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

 • поняття і предмет міжнародного приватного права;
 • місце міжнародного приватного права у правовій системі зарубіжних країн та національній;
 • поняття, види та джерела «іноземного елементу» у відносинах цивільно-правового характеру;
 • види джерел міжнародного приватного права в Україні та інших країнах;
 • судову та арбітражну практику як джерела міжнародного приватного права;
 • торговельні звичаї як джерела міжнародного приватного права;
 • поняття та передумови колізії законів у міжнародному приватному праві, їх об’єктивна необхідність;
 • поняття, структуру та види колізійних норм;
 • поняття статуту правовідносин, правового режиму та його видів;
 • національний режим та режим найбільшого сприяння, взаємність та її види, реторсії в міжнародному приватному праві;
 • структуру приватних правовідносин із іноземним елементом;
 • об’єкти відносин та юридичні факти в міжнародному приватному праві;
 • загальну характеристику суб’єктів міжнародного приватного права;
 • поняття особистого закону фізичної особи;
 • статус юридичної особи в міжнародному приватному праві;
 • статус міжнародних транснаціональних корпорацій;
 • представництво в міжнародному приватному праві;
 • захист суб’єктивних прав та колізійні норми щодо особистих немайнових прав;
 • державні органи та громадські організації, які здійснюють захист прав суб’єктів цивільних правовідносин міжнародного характеру;
 • правове положення іноземців в Україні та в інших країнах;
 • колізійні питання права власності та їх вирішення в Україні та інших державах;
 • правовий режим власності іноземної держави, іноземних громадян та іноземних юридичних осіб в Україні;
 • правовий режим власності української держави, громадян України та юридичних осіб за кордоном;
 • джерела правового регулювання зовнішньоекономічних угод;
 • матеріально-правові норми зовнішньоекономічних угод: міжнародні договори, одноманітні закони, торговельні терміни;
 • колізійні питання договору міжнародної купівлі-продажу, базисні умови, Віденська Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу;
 • поняття права інтелектуальної власності, особливості виключних прав на продукт творчої діяльності з точки зору міжнародного приватного права;
 • захист прав інтелектуальної власності іноземців відповідно до внутрішнього законодавства;
 • колізійне регулювання особистих та майнових прав подружжя у міжнародному приватному праві;
 • основні поняття та начала «міжнародного спадкового права», різноманітність зіткнення законодавств різних країн;
 • колізійні питання спадкування за законом і за заповітом, їх правові наслідки;
 • поняття і предмет міжнародного трудового права;
 • колізійні питання трудових відносин із «іноземним елементом», міжнародні двосторонні договори;

вміти:

 • визначати фундаментальні, функціональні та прикладні цілі, які переслідує вивчення дисципліни;
 • орієнтуватися в чинному національному і зарубіжному цивільному законодавствах;
 • знаходити потрібні колізійні прив’язки для спірних правовідносин, аналізувати їх та застосовувати у судовій чи арбітражній діяльності;
 • правильно та кваліфіковано готувати та оформлювати юридичні документи, які необхідні для вирішення колізії чи спору;
 • вести дискусії на належному рівні, особливу увагу приділяти контролю якості власного перекладу та чужого мовлення «іноземного елементу» при використанні понятійного апарату основних категорій і положень приватного права.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1.. Поняття сучасного міжнародного права.

Тема 1. Поняття та особливості сучасного міжнародного приватного права.

Тема 2. Джерела міжнародного приватного права.

Тема 3. Принципи міжнародного приватного права.

Тема 4. Суб’єкти міжнародного приватного права.

Тема 5. Територія в міжнародному праві.

Змістовний модуль 2.Міжнародні договори щодо регулювання діяльності держав та міжнародних організацій.

Тема 6. Населення за міжнародним правом.

Тема 7. Право міжнародних організацій.

Тема 8. Мирні способи вирішення міжнародних спорів.

Тема 9. Відповідальність держав у міжнародному праві.

Тема 10.Право міжнародних договорів.

Змістовний модуль 3.Основнігалузі міжнародного права.

Тема 11. Право зовнішніх зносин(дипломатичне і консульське право).

Тема 12. Права людини і міжнародне право.

Тема 13. Міжнародне економічне право.

Тема 14. Міжнародне морське право.

Тема 15. Міжнародне повітряне та космічне право.

Тема 16. Міжнародно-правові питання громадянства.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю:іспит.