НОТАРІАТ

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120(4)

Мета дисципліни: формування системи знань про поняття, предмет та методи нотаріату України, огляд джерел та основних інститутів, набуття студентами ґрунтовних знань щодо цілей, завдань, порядку організації та діяльності нотаріату України. Студенти-правники повинні отримати знання щодо здійснення нотаріальної діяльності в Україні, організації нотаріату, порядку надання різних видів правової допомоги, професійних прав нотаріуса, що сприятиме кращому розумінню ролі і місця нотаріату в суспільстві та забезпечить належну фахову підготовку спеціаліста-правознавця.

Завдання дисципліни:

є дослідження нормативно-правових актів, що регулюють нотаріальну діяльність в Україні, набуття навичок роботи з профільною юридичною літературою, а також навичок роботи по систематизації наукової інформації (наукових думок, гіпотез), аналізі норм законодавства про нотаріат, засвоєння теоретичних знань про нотаріат, вироблення уміння застосовувати свої теоретичні знання на практиці та відповідно до законодавства сприяти захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, вирішувати певні конкретні правові ситуації, а також надавати юридичні консультації з питань, що стосуються нотаріальної діяльності.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: Вивчення дисципліни «Нотаріат в Україні» базується на знаннях, отриманих при вивченні навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», «Судові та правоохоронні органи».

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:Згідно з вимогами освітньо-наукової програми у здобувачів вищої освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності: знання: – поняття нотаріату України, його функції, принципи та місце в системі  права; – суб’єктів нотаріальної діяльності, їх права та обов’язки; – поняття, предмет, зміст та стадії нотаріального процесу; – державне регулювання діяльності нотаріату; – поняття та класифікацію нотаріальних дій; – загальні вимоги для вчинення нотаріальних дій; – порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій. вміння: – тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права; – вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи; – здійснювати правильну юридичну кваліфікацію; – відповідно до чинного законодавства виносити рішення по справі; – здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації; – вести юридичну статистику, здійснювати аналіз статистичних даних. способи мислення:

загальних компетентностей:

– формування суджень – форми мислиннєвого відображення об’єктивної дійсності, яка полягає у ствердженнях наявності або відсутності ознак, властивостей або відносин у сфері нотаріальної діяльності; – пропонування міркувань – низки пов’язаних суджень, спрямованих на те, щоб з’ясувати істинність якої-небудь думки у сфері нотаріальної діяльності, доведення її або заперечення; – створення умовиводів – виведення з одного або декількох суджень у сфері нотаріальної діяльності нового; – генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах юридичної науки в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення їх істотних ознак.

фахових компетентностей:

– високий рівень оперування професійною юридичною термінологією; – здатність використовувати правові знання, вміння та навички в професійній діяльності; – готовність до правового самовиховання впродовж життя; – спроможність концентрувати та ефективно використовувати для вирішення нестандартних задач професійної діяльності знання і вміння у сфері права; – здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між правовими явищами; – глибока переконаність у необхідності правомірної поведінки, усвідомлення цінності права та іншої людини; – сформованість поваги до права як цінності громадянського суспільства, високого рівня правової культури і правосвідомості.

 морально-етичні цінності: – сформувати уявлення про моральні цінності людини; – здатність висловлювати своє судження про роль і значущість моральних цінностей у житті людини; – формувати вміння аналізувати мотиви та вчинки людей, моделювати та розв’язувати ситуації, пов’язані з виконанням обов’язків у колективі; – розвивати почуття відповідальності за свій вибір та наслідки вчинків; – виховувати самостійність, волю, моральність

Програмні результати навчання:

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття та побудову системи нотаріату України;
 • процедуру отримання ліцензії на право здійснення нотаріальної діяльності;
 • основні права та обов‘язки нотаріуса;
 • гарантії його захисту;
 • види дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватись до нього;
 • процедуру позбавлення права займатись нотаріальною діяльністю тощо.

вміти:

 • самостійно аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються нотаріальної діяльності;
 • заздалегідь розпізнати недоліки у законодавстві;
 • визначити порушення у правотворчому процесі, виконавчому провадженні, судових процедурах та ін.;
 • грамотно складати й оформлювати правові документи, обумовлені специфікою обраної практичної роботи;
 • здійснювати аналітичну роботу, самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1. Загальні засади Нотаріату України.

Тема 1. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні Зміст, предмет і завдання нотаріальної діяльності.

Тема 2. Нотаріальний процес Поняття нотаріального процесу та його характерні ознаки, структурний зміст.

Тема 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій Місце і строки вчинення нотаріальних дій.

Тема 4. Посвідчення безспірних фактів Основні правила посвідчення правочинів.

Змістовний модуль 2.Правочини

Тема 5. Посвідчення безспірних прав Основні правила посвідчення правочинів. Зміст, значення, правові наслідки правочинів …

Тема 6. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої сили Вчинення виконавчих написів.

Тема 7. Нотаріат та охорона приватних прав Нотаріальна охорона права власності. Підстави набуття та припинення права власності:первісні і похідні (правочини, приватизація)

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік.