АГРАРНЕ ПРАВО

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120 год. 4 кредити.

Мета дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є: з’ясування поняття аграрного права як галузі права, науки та навчально дисципліни, освоєння основних положень правового регулювання сільськогосподарської діяльності; з’ясування правового статусу суб’єктів аграрних правовідносин, сутності та  принципів державного регулювання сільського господарства, порядку укладання сільськогосподарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств; набуття студентами досвіду роботи з нормативно правовими актами; формування правової культури здійснення сільськогосподарської діяльності.

Завдання дисципліни:

 • – засвоєння основних понять аграрного права;
 • – з’ясування особливостей предмета аграрного права та методів правового регулювання;
 • – ознайомлення з джерелами аграрного права;
 • – формування вмінь і навичок самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх використання під час вирішення ситуаційних завдань.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: Зважаючи на потужний природо-ресурсний потенціал України, який обумовлює перспективність ведення прибуткової сільськогосподарської діяльності, вивчення дисципліни «Аграрне право» є важливим компонентом навчальної програми для студентів спеціальності 081 «Право». Слід зауважити, що виробництво сільськогосподарської продукції з подальшою її переробкою та успішною реалізацією неможливі без знання основ правового регулювання відповідних правовідносин. Саме аграрне право є тією галуззю права, яка визначає правові основи сільськогосподарської діяльності в Україні.

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

загальних компетентностей: Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньою програмою.

фахових компетентностей:

 • Знання і  розуміння соціальної  природи  трудових відносин та їх правового регулювання.
 • Здатність визначати  належні  та  прийнятні  для юридичного аналізу факти.
 • Здатність аналізувати     правові     проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
 • Здатність до  критичного  та  системного  аналізу правових  явищ  і  застосування  набутих  знань  у  професійній діяльності.
 • Здатність до консультування  з  правових  питань, зокрема,   можливих   способів   захисту   прав   та   інтересів клієнтів,  відповідно  до  вимог  професійної  етики,  належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • Здатність досамостійної підготовки проектів актів правозастосування.

 Програмні результати навчання:

 • Засвоєння основних  теоретичних  положень  аграрного права.
 • Вміння кваліфіковано й свідомо застосовувати набуті знання та чинні правові норми при вирішенні конкретних справ, що виникають у процесі діяльності сільськогосподарських  підприємств,  у  відносинах  їх  з  іншими підприємствами  та  організаціями,  з  органами  державного  управління  та місцевого самоврядування.
 • Здатність правильно застосовувати правові норми при вирішенні конкретних питань, а також уміння викласти  результат  проведеної  роботи  в  належній  формі — скласти проекти  договору, рішення  загальних  зборів  чи  правління  підприємства, протесту  прокурора,  відповіді  на  скаргу  від  імені  органу  державного управління і т. ін.

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– визначення понять і категорій, що характеризують базові елементи механізму правового регулювання аграрних правовідносин;

– ідентифікуючі ознаки галузі аграрного права (предмет і метод правового регулювання, принципи та система галузі);

– основні принципи державного регулювання сільського господарства;

– правові заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки та пріоритетності соціального розвитку села;

– специфіку правового регулювання земельних, трудових, майнових, договірних, виробничо-господарських відносин у сільському господарстві;

– особливості правового режиму окремих суб’єктів аграрного права;

– назви, структуру та зміст найважливіших законодавчих актів України у сфері сільського господарства.

 вміти:

– характеризувати сутність аграрних правовідносин, їх ознаки, особливості правового регулювання;

– аналізувати і тлумачити чинне аграрне законодавство;

– застосовувати аграрно-правові норми до конкретних фактичних обставин;

– орієнтуватися в основних тенденціях удосконалення й розвитку аграрного законодавства;

– враховувати особливості здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності;

– визначати порядок створення сільськогосподарського підприємства;

– розробляти проекти сільськогосподарських договорів.

 Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1. Загальні положення аграрного права

Тема 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права.

Тема 2. Джерела аграрного права.

Тема 3. Аграрні правовідносини.

Тема 4. Суб’єкти аграрного права.

Тема 5. Відповідальність за порушення аграрного законодавства.

Тема 6. Державне регулювання сільського господарства.

Тема 7. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб’єктів аграрного підприємництва.

Тема 8. Правове забезпечення соціального розвитку села.

Тема 9. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове забезпечення їх раціонального використання.

 Змістовний модуль 2. Правове регулювання діяльності аграрних

товаровиробників

Тема 10. Правове становище сільськогосподарського кооперативу.

Тема 11. Правове становище господарських товариств в АПК.

Тема 12. Правове становище фермерського господарства.

Тема 13. Правове регулювання ведення особистих селянських

господарств.

Тема 14. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

Тема 15. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності та договірні відносини у сільському господарстві.

Види робіт:

Відвідування лекцій.

Відвідування семінарських і практичних занять.

Робота на семінарському і практичному занятті.

Виконання завдань для самостійної роботи.

Виконання модульної роботи.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Командні проекти, аналітичні звіти, реферати, есе.

Складання ситуаційних завдань із різних тем курсу.

Підготовка наукової статті з будь-якої теми курсу.

Форма підсумкового контролю: екзамен.