АГРАРНЕ ПРАВО

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Аграрне право»

Зважаючи на потужний природо-ресурсний потенціал України, який обумовлює перспективність ведення прибуткової сільськогосподарської діяльності, вивчення дисципліни «Аграрне право» є важливим компонентом навчальної програми для студентів спеціальності 081 «Право». Слід зауважити, що виробництво сільськогосподарської продукції з подальшою її переробкою та успішною реалізацією неможливі без знання основ правового регулювання відповідних правовідносин. Саме аграрне право є тією галуззю права, яка визначає правові основи сільськогосподарської діяльності в Україні.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аграрні правові відносини, що виникають у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації земельного, трудового, майнового, організаційно управлінського, договірного та іншого характеру, а також правове регулювання окремих галузей сільського господарства.

 Метою вивчення навчальної дисципліни є: з’ясування поняття аграрного права як галузі права, науки та навчально дисципліни, освоєння основних положень правового регулювання сільськогосподарської діяльності; з’ясування правового статусу суб’єктів аграрних правовідносин, сутності та  принципів державного регулювання сільського господарства, порядку укладання сільськогосподарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств; набуття студентами досвіду роботи з нормативно правовими актами; формування правової культури здійснення сільськогосподарської діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у оволодінню сукупністю знань з аграрного права, а також умінь та навичок застосовувати їх під час вирішення практичних правових ситуацій. Останнє обумовлюється особливим значенням навчальної дисципліни «Аграрне право» у процесі підготовки фахівців юридичних спеціальностей. Увага акцентується на здобутті студентами знань і вмінь, необхідних у їхній майбутній практичній діяльності за фахом. Програма дисципліни містить теоретичний матеріал в обсязі, необхідному для формування у студентів вміння надалі самостійно орієнтуватися в аграрному законодавстві в разі виникнення такої потреби.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

– засвоєння основних понять аграрного права;

– з’ясування особливостей предмета аграрного права та методів правового регулювання;

– ознайомлення з джерелами аграрного права;

– формування вмінь і навичок самостійного пошуку необхідних нормативно-правових актів та правильного їх використання під час вирішення ситуаційних завдань.

Міждисциплінарні зв’язки визначаються комплексним характером навчальної дисципліни, що тісно пов’язана з низкою навчальних дисциплін (правознавство, теорія держави і права, міжнародне право, конституційне, цивільне, господарське, земельне, трудове право тощо), знання змісту яких є необхідним для розуміння та кращого засвоєння принципів і норм національної системи права. Окрім цього, набуття студентами знань з «Аграрного права» сприятиме якіснішому засвоєнню ними неюридичних дисциплін, передбачених навчальними планами, оскільки дає основу для розуміння правового механізму регулювання суспільних відносин.

Загальний обсяг годин – 120. Форма підсумкового контролю: екзамен