ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія держави і права»

Дисципліна є фундаментальною, базовою наукою в системі юридичних наук, яка формує загально-правовий світогляд майбутніх юристів.

Теорія держави і права досліджує основні властивості держави та права як складних соціальних явищ, процеси їх виникнення, становлення та перспективи розвитку, розробляє методологію їх наукового осмислення, формує державну і правову картину світу.

Змістом теорії держави та права є теоретичні юридичні наукові знання щодо базових характеристик різних держав та правових систем, методів їх пізнання у вигляді різноманітних теорій, понять та інших теоретичних конструкцій, які стають теоретичною та методологічною основою для дослідження державних і правових явищ іншими юридичними науками.

 

Метою є оволодіння студентами системою загальнотеоретичних сучасних знань про основні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, а також формування у студентів професійної правової культури, орієнтованої на загальнолюдські ідеали і цінності та методологічних, базових основ наукового розуміння держави і права, державно – правових явищ, розвитку правового мислення.

Статус дисципліни: обов’язкова дисциплін професійної підготовки.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівців за відповідним ступенем вищої освіти. Дисципліна «Теорія держави і права» належить до обов’язкової дисципліни професійної підготовки за ступенем вищої освіти «Бакалавр», для напряму: 08 «Право».

 

Завдання курсу:

1.Засвоєння  проблемних  теоретико-практичних  знань  про державно-правові явища, їх особливості в різних правових системах світу.

  1. Вміти з наукових  позицій  надавати  державно-правовим явищам правильну оцінку, розкривати специфіку їх виявлення, розуміти їх соціальне  призначення,  місце  і  роль  у  правовій  системі  суспільства  і держави.
  2. Глибоке засвоєння основних юридичних понять і категорій, уміння на  належному  науковому  рівні  формулювати  складні  юридичні поняття і категорії.
  3. Оволодіння розумінням специфічних особливостей державно-правових явищ за різних типів держав, у різних правових системах світу тощо.
  4. Отримання студентами стійких навичок  використання загальнотеоретичних знань при дослідженні проблем галузевих дисциплін у подальшому.
  5. Уміти вірно  визначати  провідні  джерела  (форми)  права, властиві  окремим  типам  правових  систем  світу,  знати  ретроспективу  їх становлення і розуміти перспективу розвитку.
  6. На основі глибокого засвоєння загальнолюдських цінностей в галузі юриспруденції оволодіти  вмінням  втілювати  їх  в  наукових дослідженнях та професійно-викладацькій роботі.
  7. Вміти здійснювати правовиховні функції з метою подолання правового нігілізму у  громадян,  розширення  їх  світогляду  до загальносвітового розуміння прав людини, законності і правопорядку.

 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Теорія права і держави» пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Етика (загальна і професійна)», «Римське приватне право», «Соціологія (загальна і правова)», «Судові і правоохоронні органи України», «Історія політичних і правових учень», галузеві юридичні дисципліни.

Загальний обсяг вивчення дисципліни – 240 год. Форма контролю – залік, екзамен.