ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 240 год.

Мета дисципліни: Метою є оволодіння студентами системою загальнотеоретичних сучасних знань  про  основні  закономірності  виникнення,  розвитку  і  функціювання держави і права, а також формування у студентів професійної правової культури, орієнтованої на загальнолюдські ідеали і цінності та методологічних, базових основ наукового розуміння держави і права, державно-правових явищ, розвитку правового мислення

Завдання дисципліни:

 • сформувати систему узагальнених знань про державу та право, засвоїти систему науково-правових  понять  і  категорій,  їх  сутність,  структуру  та призначення у системі державотворення;
 • ознайомити студентів  з  практикою  застосування  наукових  понять  і категорій  в  процесі  законотворчості  та  право  реалізаційної  діяльності  в системі державних органів України;
 • підготувати студентів  до  вивчення  галузевих  юридичних  наук,  до вивчення і розуміння законодавства та інших нормативно-правових актів;
 • виховати повагу до права та закону;
 • сформувати на аксіологічній основі у майбутніх юристів вміння мислити правовими категоріями,  проводити  теоретико-науковий  аналіз  правових категорій понять з подальшим узагальненням державно-правових явищ.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни:

Дана  навчальна  дисципліна  є  теоретичною  та  практичною  основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі „Право”. Дисципліна є фундаментальною, базовою наукою в системі юридичних наук, яка формує загально-правовий світогляд майбутніх юристів. “Теорія держави і права” досліджує основні властивості держави та права як складних соціальних явищ, процеси їх виникнення, становлення та перспективи розвитку, розробляє методологію їх наукового осмислення, формує державну і правову картину світу.

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:

загальних компетентностей:

 • Здатність застосовувати    знання    в    професійній діяльності  у  стандартних  та  окремих  нестандартних ситуаціях.
 • Уміння планувати  і  організовувати  свою  професійну діяльність.
 • Знання і  розуміння  предмета та  характеру  професійної діяльності,  природи  етичних  стандартів  та  здатність діяти на їх основі.

фахових компетентностей:

 • Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів.
 • Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.
 • Здатність визначати    належні    та    прийнятні    для юридичного аналізу факти.
 • Здатність аналізувати  правові  проблеми  та  формувати правові позиції.
 • Здатність застосовувати юридичну аргументацію.

 Програмні результати навчання:

 • Вміння давати аналіз  і  тлумачення  нормам  права,  нормативно-правовим актам;
 • Здатність визначати напрямки впливу на процес правового регулювання;
 • Застосовувати одержані  знання  при  вивченні  галузевих  і  прикладнихдисциплін юридичного характеру, а також на практиці;
 • Формувати професійну    правосвідомість,    правову    культуру, світоглядні  правові  позиції  з  орієнтацією  на  загальнолюдські  цінності, правові  ідеали  на основі  провідних  ідей –  принципів  права,  які  закріплені, насамперед,  у  Конституції  України,  а  також  в  інших  нормативних документах.

 У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • загальнотеоретичні поняття,  положення,  закономірності  виникнення, розвитку і функціонування держави і права, державно-правових явищ

вміти:

 • використовувати загальнотеоретичні  знання  як  методологічні  у процесі вивчення галузевих та інших юридичних наук;
 • характеризувати та  аналізувати  основні  державно-правові  інститути та явища, оцінювати їх з точки зору культурної цінності;- володіти та використовувати загальнотеоретичні поняття і категорії;
 • використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини;- обґрунтовувати законність  і  доцільність  правових  рішень,   що приймаються.

 Зміст дисципліни (тематика):

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ТЕМА 1.Предмет і методологія теорії держави та права.

ТЕМА 2.Еволюція суспільства: виникнення держави і права.

ТЕМА 3.Поняття держави, її основні ознаки, сутність.

ТЕМА 4. Типологія держав. Цивілізаційний  та  формаційний  підходи  до  типології  держави.

ТЕМА 5.Функції держав.

ТЕМА 6. Форма держави.

ТЕМА 7. Механізм держави.

ТЕМА 8. Поняття державного апарату.

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ТЕОРІЯ ПРАВА. ПРАВО В СТАТИЦІ

ТЕМА 9. Право в системі регулювання суспільних відносин.

ТЕМА 10.Поняття права.Загальні  питання  праворозуміння. 

ТЕМА 11. Принципи права.

ТЕМА 12. Форми права.

ТЕМА 13.Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, система та види.

ТЕМА 14. Норми права.

ТЕМА 15. Правотворчість. Поняття  і  основні  ознаки  правотворчості в Україні.

ТЕМА 16. Система права

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ Ш. ТЕОРІЯ ПРАВА. ПРАВО В ДИНАМІЦІ

ТЕМА 17. Правові відносини. Поняття та основні ознаки правових відносин.

ТЕМА 18.Реалізація права.

ТЕМА 19. Тлумачення норм права.

ТЕМА 20. Правомірна поведінка та правопорушення.

ТЕМА 21. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

ТЕМА 22. Законність, правопорядок, дисципліна.

ТЕМА 23. Механізм правового регулювання.

ТЕМА 24. Основні правові системи сучасності.

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ

ТЕМА 25. Громадянське суспільство

ТЕМА 26. Політична система суспільства та держава.

ТЕМА 27. Загальне вчення про демократію.

ТЕМА 28. Права людини і громадянина.

ТЕМА 29. Правова держава. Соціальна держава.

ТЕМА 30. Правова свідомість і правова культура.

Види робіт:

 • екзамени;
 • стандартизовані тести;
 • командні проекти;
 • аналітичні звіти,
 • реферати, есе;
 • презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
 • студентські презентації та виступи на наукових заходах;
 • інші види індивідуальних та групових завдань

Форма підсумкового контролю:екзамен.