ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 Мета навчальної дисципліни: теоретична і практична підготовка здобувачів у напрямку оволодіння знаннями правових засад соціального забезпечення, систематизації отриманих знань для подальшого використання у практичній діяльності, аналіз наукових праць чинного законодавства та судової практики, а також застосування правових норм у практичній діяльності.

 Результати навчання за навчальною дисципліною:

–       засвоїти сутність і технології соціального забезпечення у нових соціально-економічних умовах;

–       оволодіти знаннями соціальної роботи;

–       сформувати в себе світоглядні і професійні якості щодо роботи з соціального забезпечення запитів і потреб цільових груп соціальної роботи.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати:

– основні положення доктрини та джерел права соціального забезпечення;

– предмет, метод, систему і принципи права соціального забезпечення;

– зміст його основних інститутів; правовий статус суб’єктів;

– сферу дії законодавства про соціальне забезпечення та тенденцій його розвитку в умовах ринкової економіки;

– стан судової практики.

вміти:

– володіти понятійно-категоріальним апаратом права соціального забезпечення;

– правильно застосовувати норми права соціального забезпечення до конкретних правових відносин;

– тлумачити чинне законодавство;

– складати правові документи з питань соціального захисту;

– аналізувати тенденції юридичної практики;

– обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм права соціального забезпечення на практиці.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Поняття, предмет і система права соціального забезпечення.

Тема 2. Джерела права соціального забезпечення.

Тема 3. Основні принципи права соціального забезпечення.

Тема 4. Правові відносини у сфері соціального забезпечення.

Тема 5. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі права соціального забезпечення.

Тема 6. Соціальні ризики у праві соціального забезпечення.

Тема 7. Організаційно –  правові форми соціального забезпечення.

Тема 8. Організація загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тема 9. Система страхових пенсій в Україні.

Тема 10. Державні (нестрахові) пенсії (спеціальні пенсії).

Тема 11. Страхові допомоги в Україні.

Тема 12. Державні соціальні допомоги.

Тема 13. Поняття і види соціальних пільг.

Тема 14. Право на соціальне обслуговування.

Види робіт: лекції, практичні заняття,  індивідуальні завдання,екзамен.