Третейське судочинство

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120 год.

Мета дисципліни: метою викладання навчальної дисципліни «Третейське судочинство» є чотири групи цілей такого характеру.

Цілі пізнавального характеру

У результаті вивчення дисципліни «Третейське судочинство» студенти набувають знання з організації та функціонування третейського суду, що сприяє засвоєнню передусім цивільного, господарського та цивільного процесуального права, яке дає змогу комплексно вирішувати проблеми захисту прав фізичних та юридичних осіб.

Цілі розвиваючого характеру

Під час вивчення навчальної дисципліни «Третейське судочинство» здобувачі вищої освіти задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалюють свої здатності щодо аналізу та тлумачення положень правової теорії і законодавства, а також матеріалів міжнародної судової практики.

Цілі виховного характеру

У освітньому процесі необхідно забезпечити формування поваги до процесуальної форми, прав і законних інтересів учасників третейського судочинства, переконаності у необхідності суворого і неухильного виконання норм Конституції України та інших джерел вітчизняного права. Бакалавр права повинен мати громадянську зрілість, відповідати певним вимогам професійної етики юриста, володіти правовою культурою і глибоко поважати закон, дбайливо ставитися до цінностей демократичного суспільства, до честі й гідності громадянина, бути гуманістом і особистістю з високою моральною свідомістю, твердістю моральних переконань, почуттям відповідальності за долю кожної людини та результати виконання дорученої йому справи у правовій сфері, відрізнятися почуттям нестерпності до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності, принциповістю і незалежністю у забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів людини, виявляти необхідну волю й наполегливість у виконанні прийнятих правових рішень.

Цілі професійної підготовки

Ціллю вивчення курсу «Третейське судочинство» є формування у студентів необхідних знань про організаційну будову третейського суду, правову регламентацію його діяльності, принципи третейського провадження, завдання, загальні правила розгляду третейських спорів, порядок оскарження рішень третейських судів вміння правильно та свідомо застосовувати здобуті знання та діючі правові норми при розв’язанні конкретних ситуативних завдань, пов’язаних з діяльністю третейського суду.

        Завдання навчальної дисципліни:

  • усвідомлення студентами поняття та сутності третейського судочинства, ознайомлення з нормативними джерелами, у тому числі міжнародного характеру, актами міжнародних третейських установ, що регулюють та стосуються порядку розгляду третейських спорів, особливостей роботи з окремими видами доказів;
  • формування у студентів уявлення про третейське судочинство, як підгалузі міжнародного права;
  • набуття навиків самостійного складання та аналізу процесуальних документів, що складаються під час третейського провадження;
  • підвищення правової культури студентів, необхідної для ефективного здійснення професійної діяльності.

Дисципліни, вивчення яких обов’язково передує цій дисципліні: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Господарське право», «Господарський процес».

Міжпредметні зв’язки: вивчення дисципліни «Третейське судочинство» ґрунтується на знаннях таких навчальних дисциплін як: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Господарське право», «Господарський процес», і є передумовою для ефективного вивчення навчальних дисциплін «Міжнародне право».

Програмні результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • ключові поняття та визначення;
  • перелік основних нормативно-правових актів, які регламентують організацію та роботу третейського суду.

вміти:

  • користуватися нормативно-правовими актами;
  • формулювати власні висновки та пропозиції з правових питань;
  • складати процесуальні документи пов’язані ззверненням та розглядом справ в третейському суді;
  • обґрунтовувати та відстоювати власну позицію, спираючись на здобуті теоретичні знання.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Становлення та розвиток інститутів альтернативних способів вирішення спорів.

Тема 2. Третейське судочинство, як одна із форм захисту суб’єктивних прав.

Тема 3. Порядок створення третейських судів. Види третейських судів.

Тема 4. Формування складу третейського суду. Вимоги до третейських суддів.

Тема 5. Третейська угода

Тема 6. Третейський розгляд

Тема 7. Третейський збір та витрати третейського суду, пов’язані з розглядом справи.

Тема 8. Рішення третейського суду

Тема 9. Виконання рішення третейського суду

Тема 10. Оскарження та скасування рішень третейського суду

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік