Теорія доказів

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС):  120 год. (4)

Мета дисципліни: метою викладання навчальної дисципліни «Теорія доказів» є чотири групи цілей такого характеру.

Цілі пізнавального характеру

У результаті навчання здобувачі вищої освіти повинні одержати знання й сформувати уявлення щодо основних положень навчальної дисципліни «Теорія доказів».

Цілі розвиваючого характеру

Під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія доказів» здобувачі вищої освіти задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалюють свої здатності щодо аналізу та тлумачення положень правової теорії і законодавства, а також матеріалів слідчої та судової практики.

Цілі виховного характеру

У освітньому процесі необхідно забезпечити формування поваги до процесуальної форми, прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, переконаності у необхідності суворого і неухильного виконання норм Конституції України та інших джерел вітчизняного права. Бакалавр права повинен мати громадянську зрілість, відповідати певним вимогам професійної етики юриста, володіти правовою культурою і глибоко поважати закон, дбайливо ставитися до цінностей демократичного суспільства, до честі й гідності громадянина, бути гуманістом і особистістю з високою моральною свідомістю, твердістю моральних переконань, почуттям відповідальності за долю кожної людини та результати виконання дорученої йому справи у правовій сфері, відрізнятися почуттям нестерпності до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності, принциповістю і незалежністю у забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів людини, виявляти необхідну волю й наполегливість у виконанні прийнятих правових рішень.

Цілі професійної підготовки

У викладанні дисципліни важливе місце приділяється засвоєнню здобувачами вищої освіти вимог доказового права, кримінально-процесуального законодавства, теоретичних положень науки криміналістики, призначення судових експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; вироблення умінь системного тлумачення і ефективного застосування процесуальних норм з тим, щоб гарантувати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також формування навичок з прийняття процесуальних рішень і складання процесуальних документів.

        Завдання навчальної дисципліни:

 • усвідомлення студентами поняття та сутності теорії доказів, ознайомлення з нормативними джерелами, у тому числі міжнародного характеру, актами міжнародних судових установ, вищих судових інстанцій України, що регулюють та стосуються порядку здійснення кримінального процесуального доказування, особливостей роботи з окремими видами доказів;
 • формування у студентів уявлення про доказове право, як підгалузь кримінального процесуального права, зокрема про поняття та значення доказування у кримінальному провадженні, зміст теорії доказів, правову природу доказів та їх юридичних властивостей, процесуальні джерела доказів, процес доказування, його предмет і межі, суб’єктів доказування;
 • засвоєння особливостей збирання, перевірки та оцінки окремих джерел доказів;

– набуття навиків самостійного складання та аналізу процесуальних документів, що складаються під час здійснення доказування у кримінальному провадженні;

 • формування навичок аналізу проблем та формулювання перспектив вдосконалення положень теорії доказів у кримінальному провадженні;
 • формування навичок практичного застосування положень кримінально-процесуального законодавства щодо гарантій захисту прав учасників кримінального провадження під час здійснення доказування;
–        підвищення правової культури студентів, необхідної для ефективного здійснення професійної діяльності.

Дисципліни, вивчення яких обов’язково передує цій дисципліні: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика».

Міжпредметні зв’язки: вивчення дисципліни «Теорія доказів» ґрунтується на знаннях таких навчальних дисциплін як: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», і є передумовою для ефективного вивчення навчальних дисциплін «Судова медицина та психіатрія», «Особливі порядки кримінального провадження».

Програмні результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • загальні теоретичні положення доказового права;
 • доказове право та практику його застосування;
 • умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими;
 • співвідношення кримінально-процесуального пізнання і доказування;
 • елементи кримінально-процесуального доказування;
 • особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального провадження;
 • доказування при здійсненні кримінального провадження в особливих порядках;

вміти:

 • самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність державних органів, фізичних та юридичних осіб зі збирання, перевірки та оцінки доказів;
 • правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють порядок збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел;
 • застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації;
 • застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних питань, що виникають під час здійснення доказування у кримінальному провадженні;
 • поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального процесуального законодавства та практики його застосування в контексті збирання, перевірки та оцінки окремих видів доказів під час кримінального провадження.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовий модуль 1. Доказування у кримінальному процесі
Тема 1. Доказове право й теорія доказів 
Тема 2. Поняття та зміст теорії доказів у кримінально-процесуальному праві 
Тема 3. Докази та іх процесуальні джерела: поняття, структура, класифікація 
Тема 4. Кримі нально-процесуальне доказування як особлива форма пізнання 
Тема 5. Доказу- вання при здійсненні кримінального провадження в особливих порядках 
Змістовий модуль 2. Докази та доказування в процесуальному праві України
Тема 6. Поняття доказів і доказування в адміністративному процесі 
Тема 7. Загальна характеристика доказів у адміністративному процесі 
Тема 8. Особистісні та матеріальні джерела доказів 
Тема 9. Експертиза і її види в адміністративному процесі 
Тема 10. Забезпечення доказів у цивільному процесі 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік