Адвокатура України

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120 год. (4).

Мета дисципліни: метою викладання навчальної дисципліни «Адвокатура України» є чотири групи цілей такого характеру.

Цілі пізнавального характеру.

У результаті навчання здобувачі вищої освіти повинні одержати знання й сформувати уявлення щодо основних положень навчальної дисципліни «Адвокатура України».

Цілі розвиваючого характеру.

Під час вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України» здобувачі вищої освіти задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалюють свої здатності щодо аналізу та тлумачення положень правової теорії і законодавства, а також матеріалів слідчої та судової практики.

Цілі виховного характеру.

У освітнього процесу необхідно забезпечити формування поваги до процесуальної форми, прав і законних інтересів учасників кримінального, цивільного, господарського та адміністративного процесів, переконаності у необхідності суворого і неухильного виконання норм Конституції України та

інших джерел вітчизняного права. Бакалавр права повинен мати громадянську зрілість, відповідати певним вимогам професійної етики юриста, володіти правовою культурою і глибоко поважати закон, дбайливо ставитися до цінностей демократичного суспільства, до честі й гідності громадянина, бути гуманістом і особистістю з високою моральною свідомістю, твердістю моральних переконань, почуттям відповідальності за долю кожної людини та результати виконання дорученої йому справи у правовій сфері, відрізнятися почуттям нестерпності до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності, принциповістю і незалежністю у забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів людини, виявляти необхідну волю й наполегливість у виконанні прийнятих правовихрішень.

Цілі професійної підготовки.

У викладанні дисципліни важливе місце приділяється засвоєнню здобувачами вищої освіти вимог кримінально-процесуального, цивільно- процесуального та господарсько-процесуального законодавства, змісту регульованої ними діяльності та положень науки кримінального, цивільного та господарського процесу; вироблення умінь системного тлумачення і ефективного застосування процесуальних норм з тим, щоб гарантувати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також формування навичок з прийняття процесуальних рішень і складання процесуальнихдокументів.

        Завдання навчальної дисципліни:

 • засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності, а також категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни (адвокатура України, адвокат, адвокатська діяльність, захист, представництво, договір про надання правової допомогитощо);
 • розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури, види та форми адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються напрактиці;
 • ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів, адвокатських бюро та адвокатськихоб’єднань;
 • з’ясування здобувачами вищої освіти основних соціальних прав адвоката та його помічника, процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та підстав припинення адвокатськоїдіяльності;
 • визначення структури й повноважень органів адвокатського самоврядування;
 • з’ясування загальних засад відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління.

 Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Адвокатура України» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: адміністративного, кримінального, конституційного, цивільного і господарського права, кримінального, цивільного, господарського та адміністративного процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності тощо. При вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших загальноосвітніх та юридичнихдисциплін.

 Програмні результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття адвокатури;
 • принципи та засади, на яких ґрунтується діяльність адвокатури в Україні;
 • організаційні форми та види адвокатської діяльності;
 • права та обов’язки адвоката;
 • гарантії адвокатськоїдіяльності;
 • випадки зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 • правила адвокатської етики;
 • види й повноваження органів адвокатського самоврядування.

вміти:

 • правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що регулюють організацію та діяльність адвокатури;
 • використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують адвокатськудіяльність.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1. Загальні положення

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури.

Тема 2. Поняття адвокатури та її завдання, організаційні форми та принципи діяльності.

Тема 3. Адвокатське самоврядування.

Тема 4. Етика адвокатської діяльності.

Змістовний модуль 2. Адвокат у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві

Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності

Тема 6. Адвокат у кримінальному провадженні

Тема 7. Участь адвоката у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві.

 Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік