Публічне адміністрування

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 90 ( 3 ).

Мета дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування навичок, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.

Завдання дисципліни:

– узагальнення теоретичних засаду сфері публічного адміністрування;

– визначення суті, принципів і механізмів публічного адміністрування у розвитку суспільства;

– опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об’єктів публічної сфери;

– оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;

– набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.

– запровадження нової ідеології її функціонування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод  громадян;

– надання органами публічної адміністрації адміністративних послуг.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни:  навчальна дисципліна «Публічне адміністрування» пов’язана та базується на теоретичних положеннях таких юридичних дисциплін, як: адміністративне право, державне управління, конституційне право, муніципальне право, організація місцевого самоврядування, юридична деонтологія, теорія держави та права .

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

Інтегративної компетентності:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

фахових компетентностей:

– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;

– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ;

– здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

– здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

– здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

– здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування;

– здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання:

– пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту;

–  демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;

–  пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;

– застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

– самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– нормативно-правове забезпечення та механізми публічного адміністрування;

– поняття та напрями реформування публічної адміністрації;

– шляхи удосконалення публічної служби;

– основні засади надання адміністративних послуг;

– адміністративні послуги органів публічної адміністрації та їх правове регулювання;

– контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг.

вміти:

– тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

– правильно використовувати в практичній діяльності методи публічного адміністрування;

– готувати проекти актів публічного адміністрування та приймати управлінські та інші рішення;

– аналітично оцінювати правові проблеми;

– формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, рекомендації;

– готувати проекти звернень про надання адміністративної послуги;

– здійснювати аналіз законодавчих текстів та їх експертизу.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік.