Адміністративна відповідальність

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120 ( 4 ).

Мета дисципліни: прищеплення студентам комплексу знань, умінь та навичок щодо сутності адміністративного правопорушення і відокремлення його від інших порушень правових норм; поняття адміністративної відповідальності і відмежування її від інших видів юридичної відповідальності; ознак компонентів юридичного складу адміністративного правопорушення; системи і характеристики адміністративних стягнень та специфіки їх накладення; аналізу юридичних складів окремих видів адміністративних проступків.

Завдання дисципліни:

–  прищеплення здобувачам вищої освіти розуміння поняття та місця адміністративної відповідальності серед інших видів адміністративного примусу;

– з’ясувати принципи адміністративної відповідальності ;

–  розуміти сутність та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності;

– розкрити форми та підстави адміністративної відповідальності;

– знати види адміністративних правопорушень, систему та види адміністративних стягнень;

– з’ясувати принципи та статус учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення;

– навчити здобувачів вищої освіти давати правову характеристику конкретних ситуацій та аналізувати адміністративно-правові акти .

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Адміністративна відповідальність» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Адміністративна реформа в Україні», «Актуальні проблеми адміністративного права».

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

Інтегративної компетентності:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

фахових компетентностей:

– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;

– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ;

– здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

– здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

– здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

– здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування;

– здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання:

– пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту;

–  демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;

–  пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;

– застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

– самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– систему та структуру чинного законодавства України про адміністративні правопорушення, зокрема КУпАП, КАС України та Митний Кодекс України;

– загальні правила та порядок накладення адміністративних стягнень;

– особливості адміністративної відповідальності окремих категорій спеціальних суб’єктів;

– адміністративно-юрисдикційні повноваження поліції та інших органів публічної влади (їх посадових осіб);

– порядок здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення та заходів його забезпечення.

вміти:

– застосовувати Кодекс України про адміністративні правопорушення та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях;

– тлумачити положення статей КУпАП;

– кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення;

– визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків;

– правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

– складати відповідні адміністративно-процесуальні документи (протокол про адміністративне правопорушення).

– визначати роль органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо встановлення адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік.