Психологія

АНОТАЦІЯ

Мета викладання дисципліни

Метою навчальної дисципліни “Психологія” є формування наукової педагогічної та психологічної компетентності майбутніх працівників з вищою освітою в поєднанні з педагогічною майстерністю і психологічною культурою викладачів.

Завдання вивчення дисципліни

1.      Познайомити студентів із основними поняттями та категоріями педагогіки та психології вищої школи, особливостями професійного становлення студента як майбутнього фахівця з вищою освітою, психологічними засадами управління навчально-професійною діяльністю студентів, психологією виховання студентської молоді.

2.      Сформувати вміння застосувати можливості здобутків психолого-педагогічної науки для підвищення ефективності науково-педагогічної діяльності.

3.      Сформувати вміння розвитку позитивної «Я-концепції» як показника особистісного зростання і професійного становлення студента.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

        психологічні основи навчання і виховання у вищій школі як передумови розвитку особистості майбутнього викладача;

•        психологічні закономірності формування особистості студента впродовж навчання в закладі вищої освіти;

•        психологічні засади управління вузівським навчальним процесом і навчально-професійною діяльністю студентів;

•        психологічні принципи організації навчально-професійної діяльності студентів;

•        психологію виховання студента як майбутнього фахівця з вищою освітою

уміти:

–        проводити психологічні дослідження;

–        аналізувати та розв’язувати конфлікти в педагогічній діяльності;

–        аналізувати психологічні особливості та рівні розвитку студентської академічної групи;

–        аналізувати психологічні причини неуспішності студентів і шляхи їх подолання.

–        застосувати можливості здобутків психологічної науки для розвитку позитивної «Я-концепції» як показника особистісного і професійного зростання;

–        психологічно грамотно аналізувати, запобігати та вирішувати протиріччя і конфлікти у педагогічній діяльності.

Навчальна дисципліна «Психологія» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», її засвоєння є підґрунтям для вивчення гуманітарного циклу.

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія »здійснюється за принципами кредитно-модульної системи, що сприяє систематичній роботі студентів над матеріалами курсу. Якість здійснюється за рейтинговими показниками. Належне оволодіння навчальним матеріалом курсу потребує опрацювання основної, додаткової літератури та періодичних видань.

Дисципліна має на меті дати студентам знання сутності та своєрідності навчально-виховного процесу у вищій школі, тенденцій особливості розвитку системи вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах, особливостей розвитку молодої людини студентського віку, психолого-педагогічних аспектів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

При вивченні дисципліни особливу увагу необхідно приділяти формуванню у студентів системи знань методів та прийомів виховання студентів, педагогічних умінь діяльності викладача вищої школи,  особливостей вербальної і невербальної поведінки викладача вищого навчального закладу. Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, з використаннямтехнічних засобів навчання.

На самостійну роботу виноситься матеріал довідкового, енциклопедичного характеру, необхідний для засвоєння основного теоретичного матеріалу.