ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета навчальної дисципліни: надання знань і формування практичних навичок із використання технічного та програмного забезпечення у професійній діяльності юриста.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

– технічне та програмне забезпечення діяльності юриста;

– сучасні засоби зв’язку, комп’ютерну периферію, офісну техніку та служби Інтернет, які використовуються в роботі юриста;

– методи збереження інформації та методи її захисту від несанкціонованого доступу.

вміти користуватися:

– спеціалізованим програмним забезпеченням;

– інформаційно-довідковими системами;

– базами даних;

– службами Інтернет;

– засобами зв’язку та офісною технікою, що призначені або можуть використовуватися в юридичній діяльності.

Зміст дисципліни (тематика):

Зміст дисципліни (тематика):

Поняття правових інформаційних систем. Способи використання програм MS Office та їх аналогів у професійній діяльності юриста та міжнародника. Використання мережі Інтернет у професійній діяльності. Інформаційні системи та робота зі статистичними даними. Використання програм для сортування та пошуку нормативних джерел. Застосування державних баз даних у професійній діяльності.

Тема 1. Сучасні юридичні інформаційні системи і технології.

Тема 2. Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи.

Тема 3. Законодавство України про інформацію.

Тема 4. Міжнародні аспекти застосування комп’ютерних технологій в юридичній діяльності.

Тема 5. Правові інформаційно-пошукові системи.

Тема 6. Технології Інтернет в юридичній діяльності.

Тема 7. Технології захисту інформації.

Тема 8. Інформаційні системи законодавчих органів.

Тема 9. Інформаційні системи органів юстиції України.

Тема 10. Інформаційні системи органів судової влади, судової експертизи.

Тема 11. Інформаційні системи органів прокуратури.

Тема 12. Інформаційні системи органів внутрішніх справ.

Види робіт: лекції, практичні заняття, модульні контрольні роботи, індивідуальні роботи студентів із викладачем, самостійна робота студентів, консультації, підготовка до заліку, залік.