АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

Адміністративний процес

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120 ( 4 ).

Мета дисципліни: вивчення студентами  форм і методів, конституційних і законодавчих засад та засобів захисту прав людини. Адже саме норми адміністративного процесуального права України визначають порядок, умови та заходи розгляду і вирішення конкретних адміністративних справ, забезпечують за допомогою спеціальних засобів визнання прав, обов’язків та інтересів у публічній сфері фізичних чи юридичних осіб та їх захист.

Завдання дисципліни:

– засвоєння студентами понять і категорій адміністративного процесу;

– визначення змісту та особливостей адміністративно-процесуальних відносин;

– вивчення та розгляд особливостей здійснення адміністративних проваджень;

– розгляд особливостей та порядку здійснення адміністративного судочинства;

– сприяння формуванню вміння орієнтуватися в системі законодавчих актів, аналізувати й узагальнювати вивчений матеріал;

– навчити студентів правильно застосовувати у практичній діяльності норми законодавства, яке стосується адміністративно-процесуального права;

– навчити їх навичкам самостійного теоретичного правового мислення в процесі проведення семінарських занять, вмінню творчо аналізувати і узагальнювати державно-правові явища, правильно користуватися науковою літературою.

 Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Адміністративний процес» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: «Конституційне право», «Цивільний процес», «Адміністративне право», «Державне управління». При вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших  юридичних дисциплін .

 Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

 Інтегративної компетентності:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 загальних компетентностей:

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

фахових компетентностей:

– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;

– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ;

– здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

– здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

– здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації;

– здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування;

– здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання:

– пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту;

–  демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;

–  пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;

– застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

– самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен

 знати:

– дефініції основних понять та категорій; суб’єктів адміністративного процесу та їх правовий статус;

– структуру та складові елементи адміністративного процесуального права в Україні;

– джерела адміністративного процесу їх види та юридичну силу;

особливості здійснення різних видів проваджень в адміністративно-процесуальний та процедурній діяльності.

вміти:

– творчо аналізувати і узагальнювати державно-правові явища, надавати правові консультації;

– забезпечити правове посередництво, з одного боку, між індивідом, а з іншого, між різними державними структурами;

– вести організаційно-управлінську роботу, застосовуючи положення національного законодавства;

– правильно реалізовувати і застосовувати норми національних і міжнародних правових актів.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Адміністративно-процесуальне право як галузь права.

Тема 2. Адміністративно-процесуальні правовідносини, норми, суб’єкти та учасники адміністративного процесу.

Тема 3. Адміністративний процес та адміністративні провадження.

Тема 4. Загальна характеристика та види проваджень у сфері управління.

Змістовний модуль 2.

Тема 1.Об’єкт адміністративного судочинства. Організація адміністративного судочинства.  Підсудність адміністративних справ.

Тема 2. Поняття та види процесуальних строків. Докази та доказування в адміністративному процесі.

Тема 3. Порядок здійснення провадження з адміністративного судочинства (загальне позовне провадження).

Тема 4.Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Тема 5. Перегляд судових рішень.

Тема 6. Загальні положення та порядок здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: іспит.