АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Адміністративне право

 Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120 ( 4 ).

Мета дисципліни: набуття студентами ґрунтовних знань з теорії адміністративного права, вивчення адміністративного законодавства та матеріалів юридичної практики, формування у них прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання у конкретній ситуації.

Завдання дисципліни:

–  подання студентам ґрунтовних знань теорії адміністративного права і змісту адміністративного законодавства у сфері формування і функціонування системи органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

–  проведення всебічного аналізу практики застосування адміністративного законодавства в зазначених сферах;

–  засвоєння студентами теорії формування і функціонування системи органів публічної  адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

–  розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу;

–  закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовної практики.

 Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Адміністративне право» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: «Конституційне право», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Трудове право», «Земельне право». При вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших  юридичних дисциплін .

 Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

 Інтегративної компетентності:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 загальних компетентностей:

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

фахових компетентностей:

– здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі в суспільстві;

– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;

– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ;

– здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

– здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

 Програмні результати навчання:

– виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи ;

–  демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;

–  пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;

– застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

– самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– понятійно-категоріальний апарат адміністративного права;

– предмет, метод та принципи адміністративного права;

– порядок формування та організаційно-правові форми діяльності публічної адміністрації;

– процедуру реалізації прав і свобод громадян та способи їх захисту у сфері публічної влади;

– види адміністративних правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення.

вміти:

– грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативноправову лексику і спеціальну термінологію;

– визначити суть правової проблеми у сфері функціонування публічної адміністрації;

– правильно визначити основи правового регулювання відповідних адміністративних правовідносини;

– пропонувати шляхи вирішення окремих проблеми правового регулювання;

– аргументовано висловити власну правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;

– вибрати правильний шлях захисту інтересів конкретного учасника адміністративних правовідносин;

– складати проекти процесуальних документів.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України .

Тема 2. Адміністративно- правові норми і відносини.

Змістовний модуль 2.

Тема 1. Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права.

Тема 2. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

Тема 3. Публічна служба. Посадові особи та службові особи публічної служби.

Тема 4. Об’єднання громадян та громадяни як суб’єкти адміністративного права.

Змістовний модуль 3.

Тема 1. Форми та методи публічного адміністрування.

Тема 2. Адміністративна реформа в Україні.

Тема 3. Забезпечення законності і дисципліни у публічному адмініструванні

Змістовний модуль 4.

Тема 1. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері

Тема 2. Публічне адміністрування у сфері  економіки.

Тема 3. Публічне адміністрування в соціально- культурній сфері.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: іспит.