ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Виконавче провадження

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120 ( 4 ).

Мета дисципліни: поглиблене вивчення проблемних питань, що стосуються виконавчого провадження, основною метою якого забезпечення реального захисту порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу як мети судочинства. Виявлення, аналіз проблем при здійсненні суб’єктами виконавчого провадження своїх прав на стадії виконавчого провадження, та пошук їх вирішення.

Завдання дисципліни:

– аналіз законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: при вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших  юридичних дисциплін , таких як: « адміністративне право та процес», «кримінальне право та процес», цивільне право та процес», господарське право та процес»

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

Інтегративної компетентності:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

фахових компетентностей:

– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;

– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ;

– здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

– здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

– здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Програмні результати навчання:

– пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту;

–  демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;

–  пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;

– застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

– самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– теоритичні основи виконавчого провадження;

– зміст інститутів виконавчого провадження;

– прогалини правового регулювання виконавчого провадження;

– особливості виконання рішень у майнових та немайнових спорах.

вміти:

– обгрунтовувати правові погляди, які існують у літературі;

– знаходити правові колізії, які є у нормативно-правових актах, що регулюють виконавче провадження, та розробляти пропозиції щодо усунення цих колізій;

– складати процесуальні документи.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Виконавче провадження у системі юрисдикційної діяльності.

Тема 2. Принципи   виконавчого провадження.

Тема 3. Підстави виконання. Виконавчі  документи.

Тема 4. Суб’єкти виконавчого  провадження (виконавчих правовідносин).

Тема 5. Стадії виконавчого провадження.

Тема 6.Ускладнення під час виконавчого провадження.

Тема 7. Звернення стягнення на майно  боржника.

Тема 8. Особливості звернення стягнення на окремі види майна.

Тема 9. Звернення стягнення  на доходи  фізичної особи.

Тема 10. Виконання рішення у немайнових справах.

Тема 11. Гарантії захисту прав учасників виконавчого провадження.

Тема 12. Виконання рішень  з іноземним  елементом.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік.