ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Екологічне право

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120 ( 4 ).

Мета дисципліни: опанування здобувачами вищої освіти необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності та змісту еколого-правових відносин, навчитися розуміти зміст норм екологічного законодавства, правильно їх тлумачити та застосовувати при вирішенні конкретних справ, розвиток у здобувачів вищої освіти еколого-правового світогляду та мислення. Здобувачі вищої освіти також мають оволодіти навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами та еколого-правовою літературою.

Завдання дисципліни: розвиток у здобувачів вищої освіти еколого-правового світогляду, спеціального еколого-правового мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини,  забезпечення правопорядку у процесі реалізації екологічної політики держави.

 Попередні умови для вивчення даної дисципліни: для успішного засвоєння знань, здобувачам вищої освіти необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність знань з окремих галузей права – кримінального, конституційного, адміністративного, трудового, господарського, цивільного та інших, з якими дана галузь права має тісний взаємозв’язок.

 Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

 Інтегративної компетентності:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 загальних компетентностей:

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

фахових компетентностей:

– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;

– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ;

– здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

– здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

– здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

 Програмні результати навчання:

– пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту;

–  демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;

–  пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;

– застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

– самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– проблеми науки;

– чинне екологічне законодавство; основні принципи і завдання екологічного права;

– законодавчі засади раціонального природокористування; організаційно-правові заходи охорони об’єктів природи;

– види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства;

– положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, в тому числі положення земельного, водного, лісового, фауністичного, гірничого, атмосферно-охоронного, природно-заповідного, курортного, рекреаційного законодавства, законодавства про екологічну мережу України, законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки України, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про основи національної безпеки”, „Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу” та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують екологічні відносини;

вміти:

– правильно тлумачити та застосовувати еколого-правові норми;

– використовувати знання для вирішення практичних завдань;

– здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації екологічних відносин; правильно застосовувати роз’яснення судових та інших органів у процесі застосування норм екологічного права;

– аргументувати власну точку зору та прийняття рішення за конкретним завданням;

– застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці;

– самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового конфлікту, обсяг прав та обов´язків суб’єктів екологічних відносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела екологічного права України.

Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян.

Тема 3. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Змістовний модуль 2.

Тема 1. Правова охорона земель в Україні.

Тема 2. Правова охорона надр в Україні.

Тема 3. Правова охорона  рослинного світу в Україні.

Тема 4. Правова охорона атмосферного повітря в Україні

Тема 5. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон в Україні.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: іспит.