КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кримінальний процес

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 180 ( 6 ).

Мета дисципліни: оволодіння студентами, слухачами та студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), їх судового розгляду, виконання судових рішень, а також формування практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень.

Завдання дисципліни: засвоєння студентами, слухачами та студентами загальних положень кримінально-процесуального права, організації діяльності органів  розслідування, прокуратури та суду з розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), діяльності органів судової влади щодо перевірки вироків, постанов та ухвал суду.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Кримінальний процес» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Адміністративне право», «Криміналістика», «Кримінологія». При вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших  юридичних дисциплін .

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

Інтегративної компетентності:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

фахових компетентностей:

– здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі в суспільстві;

– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;

– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ;

– здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти:

– здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

– здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Програмні результати навчання:

– виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи ;

–  демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;

–  пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;

– застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

– самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– теорію кримінального процесу;

– кримінальне процесуальне законодавство та практику його застосування органами розслідування, прокуратури та судом;

– фактори, що визначають та впливають на діяльність органів розслідування;

– засоби кримінально-процесуального регулювання діяльності органів розслідування, прокуратури та суду;

– теорію прийняття процесуальних рішень, їх структуру, системні якості і функціональне призначення в діяльності слідчого з розслідування кримінальних правопорушень.

вміти:

– застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що виникають під час кримінального провадження;

– поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального судочинства;

– самостійно поглиблювати свої знання, правильно визначати обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію;

– використовувати навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня;

– ефективно використовувати положення кримінального процесуального закону в своїй професійній діяльності;

– складати процесуальні акти у кримінальному провадженні;

– застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації;

– самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність державних органів та посадових осіб з розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів кримінального провадження.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу .

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон.

Тема 3. Засади кримінального процесу.

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу.

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі.

Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Змістовний модуль 2.

Тема 1. Загальні положення досудового розслідування.

Тема 2. Проведення слідчих (розшукових) дій.

Тема 3. Повідомлення про підозру.

Тема 4. Зупинення досудового розслідування.

Тема 5. Закінчення досудового розслідування.

Тема 6. Особливі порядки досудового розслідування.

Тема 7. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

Змістовний модуль 3.

Тема 1. Підсудність та підготовче судове провадження.

Тема 2. Судовий розгляд.

Тема 3. Провадження в суді апеляційної інстанції

Тема 4. Провадження в суді касаційної інстанції.

Тема 5. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

Тема 6. Виконання судових рішень.

Тема 7. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Тема 8. Особливі порядки кримінального провадження.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік/іспит.