ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація курсу: «Юридична відповідальність у підприємницькій діяльності»

Навчальна дисципліна «Юридична відповідальність у підприємницькій діяльності» є складовою циклу професійних (вибіркових) дисциплін освітньої програми підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право».

Актуальність курсу полягає у формуванні у студентів правових компетенцій (отриманні знань норм законодавства України, що регулюють підприємницьку та юридичну діяльність;

здатностей розуміти норми чинного законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність, та застосовувати їх до конкретних ситуацій в майбутній професійній і практичній діяльності та в повсякденному житті).

Основним завданням навчальної дисципліни «Юридична відповідальність у підприємницькій діяльності» є:

засвоєння студентами комплексу знань про поняття, систему і роль підприємницького права в сучасних умовах, про основні принципи та інститути підприємницького права, набуття теоретичних знань і практичних навичок застосування норм законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність, у процесі своєї професійної та практичної діяльності.

Мета курсу «Юридична відповідальність у підприємницькій діяльності» є формування у студентів знань норм чинного законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність;

здатності розуміти норми чинного законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність, та застосовувати їх до конкретних ситуацій в майбутній професійній та практичній діяльності.

Згідно освітньо-професійної програми підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» навчальна дисципліна «Юридична відповідальність у підприємницькій діяльності» забезпечує набуття здобувачем вищої освіти загальних компетентностей:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства

Цілі курсу: У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати і розуміти основні поняття з курсу «Юридична відповідальність у підприємницькій діяльності» засвоїти комплекс знань про поняття, систему і роль підприємницького права в сучасних умовах, про основні принципи та інститути підприємницького права, набути теоретичних знань і практичних навичок застосування норм законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність, у процесі своєї професійної та практичної діяльності.

Політика курсу: жодні форми порушення академічної доброчесності або нетерпимості не толеруються.

Перелік тем (схема курсу):

Тема 1. Поняття, система та джерела підприємницького права.

Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності.

Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності.

Тема 4. Порядок створення та припинення суб’єктів підприємницької діяльності.

Тема 5. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Тема 6. Правовий статус окремих видів юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Тема 7. Державний контроль (нагляд) за здійсненням підприємницької діяльності.

Формат курсу: проведення лекцій, семінарських занять, творче індивідуальне завдання, консультації, залік.