ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Фінансове  право

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 90 ( 3 ).

Мета дисципліни: опанування студентами механізму виникнення, зміни та припинення фінансово-правових відносин, здобуття ними глибоких системних знань норм права, які регулюють публічну фінансову діяльність та фінансово-правові відносини, що виникають в її процесі, а також засвоєння студентами особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, та розуміння шляхів та методів розв’язання складних фінансово-правових проблем.

Завдання дисципліни: набуття студентами знань щодо особливостей публічних фінансових правовідносин; засвоєння ними норм фінансового права, які регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України; фінансовий контроль, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові, кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини, розуміння специфіки фінансових перерозподільних відносин.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Фінансове право» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: «Адміністративне право», «Конституційне право», «Основи економічної теорії», «Ринкова економіка», «Міжнародне право», «Цивільне право», «Господарське право», «Судова бухгалтерія», «Податкове  право», «Біржове право», «Банківське право».

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

Інтегративної компетентності:

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

–  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

фахових компетентностей:

– здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі в суспільстві;

– здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;

– знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права ;

– знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів;

– здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;

– здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;

– здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Програмні результати навчання:

– виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи ;

–  демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;

–  пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;

– застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

– самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;

– надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

– сутність предмету, методи фінансового права, його понятійно-категоріальний апарат, джерела фінансового права, структуру й особливості фінансово-правових норм, а також особливості фінансових правовідносин;

–  напрацювати навички аналізу  закономірностей фінансових правовідносин, формування державної стратегії соціально-правового розвитку економіки, соціально-економічного прогнозування в системі державного регулювання економіки; особливостей фінансового контролю, бюджетного устрою і бюджетного процесу, юридичної відповідальності за фінансові правопорушення, характерних рис податкових, кредитних, страхових, банківських і валютних правовідносин, а також специфіки фінансових перерозподільних відносин.

вміти:

– орієнтуватися у різних сферах фінансової політики та діяльності держави врахувати положення нормативно-правових актів України при виконанні управлінських функцій;

– визначати специфіку формування публічних державних фондів коштів та фондів господарюючих суб’єктів;

– управляти, в межах своїх повноважень, діями персоналу щодо запобігання виникненню правопорушень у сфері економіки та розв’язувати складні фінансово-правові проблеми;

– сприяти заходам щодо впровадження в країні ефективного державного регулювання економіки та розвитку економічного мислення і правової культури.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність держави. Предмет і система фінансового права.

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні.

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.

Тема 4. Бюджетне право. Бюджетна система України.

Тема 5. Бюджетний процес в Україні.

Змістовний модуль 2.

Тема 1. Правове регулювання державних доходів. Податкове право України.

Тема 2. Правове  регулювання державних видатків і кошторисно- бюджетного фінансування.

Тема 3. Правові основи державного кредиту. Державний борг.

Тема 4. Правові основи страхування.

Тема 5. Правові основи банківської діяльності.

Тема 6. Правове регулювання грошового обігу та розрахунків.

Тема 7. Правові основи валютного регулювання та контролю.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: іспит.