ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Анотація

Освітня програма «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Мета курсу Основ римського приватного права  –  ознайомлення студентів з правовою культурою Стародавнього Риму, з основними інститутами римського публічного і приватного права, а також показати вплив римського приватного права на розвиток сучасної світової цивілістики та цивільного права України зокрема.

Програмні результати навчання:

знати: предмет, систему та історію розвитку римського права; зміст термінів та понять з даної проблематики; суть явища рецепції права Стародавнього Риму та його значення для сучасних правових систем;

вміти:відмежувати цивільні майнові відносини від інших майнових відносин; розуміти рецепцію норм римського права; тлумачити норми пам’яток римського права; поєднати норми римського права з правовими  нормами  сучасного приватного права України.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття, загальна характеристика  римського приватного права; Особи-учасники цивільних відносин; Сімейні правовідносини; Цивільний процес; Речове право; Право власності; Зобовязальне право; Договори .Спадкове право.

Обсяг кредитів: 3 (90)

Форма підсумкового контролю: екзамен