ЛОГІКА ДЛЯ ЮРИСТІВ

Анотація на дисципліну Логіка для юристів

Освітня програма «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Мета курсу –  ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасними теоретико – аналітичними засобами побудови міркувань та формування навичок їх ефективного застосування у практиці правового та соціального спілкування.

Результати навчання (компетентності)

Здатність до аналізу юридичної термінології; витлумачити правові документи; логічно грамотно будувати свої міркування і знаходити помилки в міркуваннях опонентів; не допускати логічних помилок при складанні офіційних документів; конструювати коректну аргументацію; розпізнавати прийоми маніпулювання з боку співрозмовника і протистояти їм; застосовувати логічні методи у процесі розслідування злочинів; будувати слідчі версії з використанням методів логіки; застосовувати методи логіки для дослідження наукових проблем у правознавстві.

Предметом навчальної дисципліни є схеми, форми міркувань людей.

Міждисциплінарні зв’язки: юридична деонтологія, філософія, теорія держави і права, психологія.

Зміст навчальної дисципліни: Предлет логіки для юристів та її практичне значення. Поняття як форми мислення. Судження та її роль в юриспруденції. Закони логіки висловлювань. Логічні основи теорії аргументації (Умовивід). Логічна побудова та перевірки версій.

Обсяг кредитів: 3 (90)

Форма підсумкового контролю: залік