УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

Анотація на дисципліну Україна в контексті світового розвитку

Освітня програма «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Метою навчальної дисципліни «Україна в контексті світового розвитку» показати місце і роль України у розвитку світової цивілізації. Важливим є також розуміння ступені цивілізованості українського суспільства.

Програмні результати навчання:

знати: закономірності становлення предмету політичної науки в історії ; які найдавніші цивілізації існували на українських землях; походження українців та української мови; який внесок зробили українці у світову науку, техніку, економіку, культуру, освіту; що таке імперошовінізм та сіонізм і в чому їх антиукраїнська сутність та небезпечність для України.

вміти: застосовувати набуті знання у повсякденному житті й побуті та майбутній професійній діяльності; відрізняти об’єктивну інформацію про українців та Україну від дезінформації; опираючись на здобуті знання, відстоювати інтереси українського народу в Україні та за її межами.

Зміст навчальної дисципліни: Поняття цивілізації. Світові та локальні цивілізації. Україна в контексті розвитку світової цивілізації. Сучасна Україна у міжнародних відносинах. Євроінтеграційні устремління України. Юридичні та правові засади Європейського Союзу. Україна і країни СНД. Найдавніші цивілізації на українських землях. Походження українців та української мови. Внесок українців у світову науку, техніку та економіку. Внесок українців у світову культуру та освіту. Зародження і московський етап розвитку російського імперошовінізму. Антиукраїнська діяльність польських імперошовіністі. Людиноненависницький зміст сіонізму та його прояви щодо українців в історичній ретроспективі. Антиукраїнський характер румунського імперошовінізму. Побудова Української національної держави як вікова національна ідея українського народу.

Обсяг кредитів: 3 (90)

Форма підсумкового контролю: залік