ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Анотація

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія держави і права України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 08 Право напряму (спеціальності) «081 Право».

Метою навчальної дисципліни «Історія держави та права України» є формування в студентів чітких теоретико – концептуальних уявлень щодо державно-правових подій в Україні з початку формування державності й до періоду сучасного розвитку державно- правових інститутів України; поваги до закону і дбайливого ставлення до соціальних цінностей правової держави. Майбутній фахівець має усвідомити загальні тенденції та особливості державно-правового розвитку українських земель на окремих історичних етапах.

Дисципліна «Історія держави та права України» закладає базу розуміння майбутнім фахівцем найбільш істотних історико-правових проблем і фактів, ознайомлення з юридичною термінологією і понятійним апаратом історико- правової науки, дає змогу простежити генезис вітчизняної державності, формування національної правової традиції, виявити особливості процесів розвитку вітчизняної держави і права, їх відмінність від аналогічних процесів в країнах Західної Європи, охарактеризувати стан сучасної Української держави та права з урахуванням історичного досвіду і традицій.

Зміст навчальної дисципліни: Перші державні утворення на території України та їхнє право. Держава та право Київської Русі. Галицько-Волинська держава та її право. Литовсько-руська держава. Українські землі під владою Речі Посполитої. Держава і право Гетьманщини (2 пол.17-18ст.). Державність і право на українських землях у складі Австрійської та Російської імперій (XIX ст. – початок XX ст.) Держава і право України в період національно-визвольних змагань і відродження української державності (1917 – 1921 рр.) Державно-правове становище українських земель у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) Радянська державність і право України (1945-1991 pp.) Розбудова незалежної Української держави.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/3 кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю: залік