ПОДАТКОВЕ І МИТНЕ ПРАВО

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Податкове і митне право

Дисципліна з вибіркової складової навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з права. Здобувачі отримують теоретичні  знання та  практичні  навички у  сфері митних  правовідносин щодо самостійного аналізу законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів; застосування норм митного права в названій ділянці;  вирішення конкретних практичних ситуацій,  що  виникають  при  перетині  митного  кордону, митному оформленні та декларуванні товарів і транспортних засобів, складенні та поданні документів, необхідних при перетині митного кордону та переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України; здійснення аналітичної роботи тощо.

Пререквізити: “Цивільне  право”, “Господарське  право”,  “Адміністративне  право”,  “Цивільне процесуальне право” “Податкове право”.Формат проведення дисципліни: лекції і практичні заняття. Студенти мають змогу отримувати індивідуальні консультації та допомогу при вирішення практичних задач. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів.

Мета навчальної  дисципліни  «Податкове  і митне право» – набуття  студентами  здатності розв’язувати  складні  задачі  і проблеми  у  галузі  податкового  права,  що  передбачає проведення  різноманітних  досліджень  та/або  здійснення  інновацій  й  характеризується невизначеністю умов і вимог.

Основними завданнями вивчення зазначеної навчальної дисципліни є:

вивчення основних положень теорії податкового права;

вивчення законодавства про податки та збори;

формування знань відносно податкової системи України, видів податків та зборів;

з’ясування  спеціальних  термінів,  які  використовуються  в  податковому законодавстві;

виявлення  проблем правозастосовної  практики  та  усвідомлення  тенденцій розвитку податкового законодавства;

формування навиків пошуку нормативних та інших джерел, необхідних для вирішення  практичних  казусів,  пов’язаних  з  виконанням  суб’єктами  податкових правовідносин обов’язків та реалізацією своїх прав;

вивчення судової практики.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як :“Цивільне  право”, “Господарське  право”,  “Адміністративне  право”,  “Цивільне процесуальне право” “Податкове право”.