ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Державне будівництво і місцеве самоврядування

Компонент освітньої програми: вибірковий

Актуальність вивчення    навчальної    дисципліни    зумовлена  змінами  в  інституційній  структурі  публічної влади   в   Україні,   а   саме   демократичними   процесами   децентралізації повноважень   та   ресурсів.   Саме   на   рівні   органів   влади,   неурядових організацій  та  інших  установ  місцевих  громад  існує  об’єктивна  потреба  у фахівцях,  спроможних  якісно  та  дотриманням  демократичних стандартів надавати послуги жителям та сприяти місцевому економічному розвитку.

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  є формування  у здобувачів вищої освіти системи спеціальних знань з питань організації державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні, а також опанування ними методики аналізу норм державного управління та права.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, методичні та  практичні  аспекти  організації  державного  будівництва  та  місцевого самоврядування.

Основними  завданнями  вивчення  навчальної  дисципліни  є:

  • надання здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення про теоретичні та практичні основи правового регулювання державного будівництва та місцевого  самоврядування;
  • формування у  здобувачів  вищої  освіти компетентності  і  професіоналізму  у  сфері  діяльності  органів  місцевого самоврядування;
  • розвиток практичних  навичок  і  вміння  розв’язання завдань щодо правового регулювання державного будівництва та місцевого самоврядування;
  • освоєння національного і зарубіжного досвіду організації і функціонування органів  державного  будівництва  та  місцевого самоврядування.

Загальний обсяг вивчення дисципліни – 120 год.