БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Банківське право

Банківська система є одним з найголовніших елементів ринкового механізму. Особливо важливо, що через бан­ківську систему, через дії Національного банку держава може впливати і регулювати дії суб’єктів ринкових відно­син.

Банки є посередником між фінансовим ринком і суб’єк­том господарювання. В даному курсі вивчаються проблеми виникнення, еволюції та механізм функціонування сучасної банківської системи, механізм взаємозв’язків між банком і його клієнтами, банківські ризики та методи їх пом’як­шення. Значна увага приділяється правовим основам, як функціонування самого банку, так і його взаємозв’язки з клієнтами.

Значне місце в курсі посідає проблема становлення бан­ківської системи в Україні, перспективи та напрямки її роз­витку.

Банківське право України – це галузь правознавства, яка вивчає сукупність нормативних актів нашої держави, які регулюють порядок створення і діяльності кредитних установ України, головним чином банків, а також поря­док здійснення ними банківських операцій. Тому запропонована Програма має за мету глибоке вивчення студен­тами Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про Національний банк України», інших документів Верховної Ради України, Національного бан­ку України, які регламентують діяльність кредитної системи, а також оволодіння ними навичками правового ана­лізу практичної діяльності комерційних банків і інших кредитних установ в Україні, здійснюваних ними банків­ських операцій.

Метою курсу «Банківське право» є підготовка фахівця-юриста, який володіє основами чинного законодавства про діяльність банківської системи, товарних і фондових бірж та ринку цінних паперів в Україні; розуміє правові основи банківських операцій та їх вплив на економічні процеси в області грошового обігу, стимулювання виробництва, створення необхідних умов для реалізації товарів, підвищення ефективності відтворення в цілому.

 • Основними завданнями дисципліни «Банківське право» є:
  – визначення та обґрунтування необхідності поглибленого вивчення теорії банківського права, засобів правового регулювання різноманітних процесів у банківській сфері;
  – формування у студентів розуміння законодавчих та економічних передумов становлення та розвитку банківської діяльності в незалежній Україні;
  – вивчення основних положень та вимог нормативно-правової бази регулювання банківських правовідносин;
  – набуття вмінь щодо використання норм банківського права під час аналізу практичних ситуацій;
  – уяснення теоретичних та практичних питань правового регулювання розрахункових, кредитних, валютних відносин та операцій із цінними паперами.

Міждисциплінарні зв’язки

Банківське право, яке має комплексний характер і відображає діяльність різних суб’єктів (від представницьких і виконавчих органів до юридичних і фізичних осіб) у банківській сфері, зумовлює зв’язок з іншими галузями права: конституційним, адміністративним, фінансовим, цивільним і господарським.

Загальний обсяг вивчення дисципліни – 120 год. Форма контролю – залік.