ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Державна служба»

Компонент освітньої програми: вибірковий

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є особливості функціонування державної служби та іі місце в публічному управлінні.

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни:  набуття студентами ґрунтовних знань щодо місця державної служби в публічному управлінні, вивчення адміністративного законодавства, формування у студентів прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання у конкретній ситуації.

Основні завдання

Основні завдання викладання навчальної дисципліни:

оволодіння основними знаннями про  сферу  державної  служби;

отримання  ґрунтовних  знань  у  сфері  формування  і функціонування  системи  органів  публічного  управління,  проведення  всебічного  аналізу практики застосування адміністративного законодавства;

ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами; розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення дисципліни.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін: «Вступ до публічного адміністрування», «Технології публічного адміністрування», «Управлінняпублічним сектором», «Міжнародне публічне управління та розвиток».

Вимоги до знань і умінь

а) знати: сутність основних категорій у сфері публічної служби, її систему та складові; місце державної служби в системі публічної служби, її принципи, види та правові засади, основні  моделі  державної  служби,  організаційно-правові  засади  управління  державною службою,  правовий  статус  державних  службовців,  особливості  проходження  державної служби та запобігання корупції у сфері публічної служби, особливості державної служби в окремих органах публічної влади та служби в органах місцевого самоврядування

б)  уміти: використовувати  отримані  знання  у  практикній  діяльності;  вільно орієнтуватись  у  системі  нормативно-правових  актів,  що  регулюють  відносини  у  сфері публічної служби; правильно тлумачити та застосовувати правові норми, що регулюють відносини у сфері публічної служби; використовувати досягнення юридичної науки для вирішення  професійних  завдань  у  сфері  публічної  служби;  користуватись  науковою  та спеціальною літературою, електронними та іншими інформаційними джерелами

Загальний обсяг вивчення дисципліни – 120 год.