КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Кримінальне право

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС):  420 год. (14).

Мета дисципліни: метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право» є чотири групи цілей такого характеру

Цілі пізнавального характеру

У результаті навчання здобувачі вищої освіти повинні одержати знання й сформувати уявлення щодо основних положень навчальної дисципліни «Кримінального права».

Цілі розвиваючого характеру

Під час вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» здобувачі вищої освіти задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалюють свої здатності щодо аналізу та тлумачення положень правової теорії і законодавства, а також матеріалів слідчої та судової практики

Цілі виховного характеру

У освітньому процесі необхідно забезпечити формування поваги до процесуальної форми, прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, переконаності у необхідності суворого і неухильного виконання норм Конституції України та інших джерел вітчизняного права. Бакалавр права повинен мати громадянську зрілість, відповідати певним вимогам професійної етики юриста, володіти правовою культурою і глибоко поважати закон, дбайливо ставитися до цінностей демократичного суспільства, до честі й гідності громадянина, бути гуманістом і особистістю з високою моральною свідомістю, твердістю моральних переконань, почуттям відповідальності за долю кожної людини та результати виконання дорученої йому справи у правовій сфері, відрізнятися почуттям нестерпності до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності, принциповістю і незалежністю у забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів людини, виявляти необхідну волю й наполегливість у виконанні прийнятих правових рішень.

Цілі професійної підготовки

У викладанні дисципліни важливе місце приділяється засвоєнню здобувачами вищої освіти основ кримінального права, змісту регульованої ним діяльності та положень науки кримінального права; вироблення умінь системного тлумачення і ефективного застосування кримінально-правових норм з тим, щоб гарантувати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також формування навичок правильної кваліфікації кримінально караних діянь.

Завдання навчальної дисципліни:

– з’ясування змісту основних інститутів галузі кримінального права, дослідити та оцінити розвиток даної галузі;

– співвідношення кримінального права з іншими галузями права;

– розробка фундаментальних проблем теорії кримінального права;

– вироблення рекомендацій щодо вдосконалення КК і практики його застосування;

– подальше вивчення всіх інститутів кримінального права з метою встановлення їх ефективності;

– зміцнення тісних зв’язків з правотворчими і практичними органами;

– подальше вдосконалення всієї науково-педагогічної діяльності з метою підготовки висококваліфікованих фахівців-правознавців;

– вивчення кримінального законодавства і практики його застосування в країнах близького і далекого зарубіжжя.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Кримінальне право» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: адміністративного, конституційного, цивільного і господарського права, кримінального, цивільного, господарського та адміністративного процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності тощо. При вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших загальноосвітніх та юридичних дисциплін.

Програмні результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття, предмет, методи, завдання та систему кримінального права України;
 • кримінальний закон;
 • поняття злочину;
 • кримінальна відповідальність, склад злочину;
 • об’єкт злочину; об’єктивна сторона злочину; суб’єкт злочину; суб’єктивна сторона складу злочину;
 • незакінчений злочин (стадії злочину);
 • співучасть у вчиненні злочину;
 • множинність злочинів;
 • обставини, що виключають злочинність діяння;
 • поняття та мета покарання; система покарань; призначення покарань;
 • звільнення від кримінальної відповідальності; звільнення від покарання;
 • амністія, помилування, судимість;
 • особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;
 • застосування примусових заходів медичного характеру;
 • конкретні склади злочинів залежно від об’єкта посягання, які передбачені КК України.

вміти:

 • характеризувати понятійний апарат кримінального права;
 • визначати основні тенденції розвитку кримінального законодавства України;
 • порівнювати за змістом і формою та юридичною силою акти кримінального законодавства України;
 • аналізувати принципи кримінального права;
 • застосовувати знання з теоретичних питань кримінального права при розв’язанні практичних ситуацій.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовий модуль 1. Основні положення кримінального права

Тема № 1

Поняття, предмет, методи, завдання та система кримінального права

України

Поняття кримінального права. Предмет та методи кримінального права України. Місце кримінального права в системі юридичних наук. Система, завдання та функції кримінального права України. Наука кримінального права. Принципи кримінального права. Співвідношення кримінального права та релігійних норм. Кримінальне право як наука та навчальна дисципліна. Становлення кримінального права в Україні.

Тема № 2

Кримінальний закон

Поняття, основний зміст, структура, тлумачення кримінального закону. Порядок прийняття, набуття чинності, опублікування та припинення дії закону про кримінальну відповідальність. Поняття зворотної сили кримінального закону. Територіальний принцип його дії та поширення його на певне коло осіб. Поняття місця та часу скоєння злочину. Дія кримінального закону відносно діянь, вчинених громадянами України, а також особами без громадянства, що постійно проживають в Україні, за її межами. Дія кримінального закону відносно діянь, вчинених іноземними громадянами і особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні, за її межами. Підстави видачі осіб, що скоїли злочин.

Тема № 3

Поняття злочину

Поняття, соціальна суть і ознаки злочину. Поняття малозначного діяння. Відмінність злочину від адміністративних, цивільних, дисциплінарних та інших правопорушень. Класифікація злочинів за різними критеріями та її кримінально-правове значення. Злочин і злочинність. Поняття та ознаки злочину. Відмінність злочинів від інших правопорушень. Малозначне діяння та його значення. Класифікація злочинів. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості в КК України та її кримінально-правове значення.

Тема № 4

Кримінальна відповідальність

Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Спірні питання щодо кримінальної відповідальності в науці кримінального права. Підстава кримінальної відповідальності. Стадії кримінальної відповідальності. Форми кримінальної відповідальності. Підстави виділення окремих форм кримінальної відповідальності. Кримінально-правові відносини.

Змістовий модуль 2. Злочин та його види

Тема № 5

Склад злочину

Поняття та значення складу злочину. Особливості  юридичного складу злочину як специфічної конструкції в кримінальному праві. Співвідношення поняття злочину і юридичного складу злочину. Структура складу злочину. Юридичний склад злочину, кримінально-правова норма і диспозиція статей кримінального закону. Підстави (критерії) поділу юридичних складів злочинів на види. Види складів злочину. Кваліфікація злочинів.

Тема № 6

Об’єкт злочину

Поняття об’єкту злочину. Види об’єктів. Багатооб’єктні злочини. Предмет злочину. Співвідношення об’єкта і предмета злочину.  Види предметів злочину. Відмінність предмета злочину від знарядь і засобів його вчинення. Історичний аспект становлення поняття об’єкта та предмета злочину. Родовий (спеціальний) об’єкт злочинів. Кримінально-правове значення родового об’єкту. Безпосередній об’єкт злочину та його кримінально-правове значення. Потерпілий від злочину та предмет злочину як факультативні елементи, що характеризують об’єкт злочину.

Тема № 7

Об’єктивна сторона складу злочину

Поняття суспільно-небезпечного і протиправного діяння (дії і бездіяльності).  Суспільно-небезпечні наслідки злочину та їх види. Злочини з матеріальними, формальними і усіченими складами. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і наслідками. Прямий та опосередкований причинний зв’язок. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину (спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя і засоби скоєння злочину) та їх значення для кваліфікації. Поняття і значення об’єктивної сторони. Діяння – основний елемент об’єктивної сторони складу злочину: а) дія; б) бездіяльність. Злочинні наслідки та їх види. Матеріальні, формальні та усічені склади злочинів. Причинний зв’язок між діяннями та наслідками та його значення для можливості притягнення особи до кримінальної відповідальності. Факультативні елементи об’єктивної сторони складу злочину.

Тема № 8

Суб’єкт злочину

Поняття і ознаки суб’єкта злочину. Співвідношення понять «суб’єкт злочину» і «особа злочинця». Вік, з якого наступає кримінальна відповідальність і його встановлення. Осудність як обов’язкова умова кримінальної відповідальності. Неосудність та її критерії. Обмежена осудність. Вплив стану сп’яніння на кримінальну відповідальність. Кримінально-правові заходи впливу на осіб, у яких після скоєння злочину наступив психічний розлад, що робить неможливим призначення або виконання покарання. Спеціальний суб’єкт злочину. Особливості кваліфікації злочинів, що вчиняються спеціальними суб’єктами.

Тема № 9

Суб’єктивна сторона складу злочину

Поняття вини, її зміст і форми. Умисел і його види (прямий і непрямий). Інтелектуальний і вольовий моменти умислу. Раптовий умисел і заздалегідь обдуманий умисел. Невизначений (неконкретизований) і альтернативний умисел. Необережність і її види (злочинна самовпевненість і злочинна недбалість). Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу. Відмінність злочинної недбалості від невинного спричинення шкоди (казусу, випадку). Відповідальність за злочин, здійснений з подвійною формою вини. Невинне спричинення шкоди. Мотив і мета злочину як факультативні ознаки суб’єктивної сторони. Сильне душевне хвилювання (афект) і його вплив на кримінальну відповідальність. Юридична і фактична помилки, їх вплив на вину і кримінальну відповідальність.

Тема № 10

Незакінчений злочин (стадії злочину)

Поняття і види стадій скоєння умисного злочину. Поняття закінченого злочину. Незакінчений злочин (попередня злочинна діяльність). Відмінність виявлення умислу на скоєння злочину від готування до злочину. Відповідальність за готування до злочину. Відповідальність за замах на злочин. Види замаху (закінчений і незакінчений; непридатний замах). Відмінність замаху на злочин від готування до злочину і закінченого злочину. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин. Добровільна відмова від злочину. Діяльне каяття і його відмінність від добровільної відмови.

Тема № 11

Співучасть у вчиненні злочину

Поняття співучасті в злочині. Об’єктивні і суб’єктивні ознаки співучасті. Форми співучасті. Види співучасників: виконавець, організатор, підбурювач, пособник. Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників. Ексцес виконавця. Співучасть в злочинах із спеціальним суб’єктом. Відповідальність за невдалу співучасть. Особливості добровільної відмови співучасників. Поняття причетності до злочину, її відмінність від співучасті.

Тема № 12

Множинність злочинів

Поняття множинності злочинів. Поняття та види одиничного (єдиного) злочину. Повторність злочинів. Сукупність злочинів та її види. Специфічні ознаки сукупності злочинів. Рецидив злочинів та його види. Кримінально-правове значення рецидиву та окремих його видів. Продовжуваний, складений та триваючий злочини. Повторність однорідних та тотожних злочинів. Ідеальна та реальна сукупність.

Змістовий модуль 3. Покарання та заходи кримінально-правового впливу

Тема № 13

Обставини, що виключають злочинність діяння

Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність і умови її правомірності. Затримання злочинця як обставина, що виключає злочинність діяння. Фізичний або психічний примус. Діяння, пов’язане з ризиком. Виконання наказу чи розпорядження. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Тема № 14

Звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності: а) у зв’язку з дійовим каяттям; б) у зв’язку з примиренням винного з потерпілим; в) у зв’язку з передачею особи на поруки; г) у зв’язку із зміною обстановки; д) у зв’язку із закінченням строків давності.

Тема № 15

Поняття та мета покарання. Система покарань

Поняття кримінального покарання. Ознаки покарання. Публічність покарання. Відмежування покарання від інших видів відповідальності. Мета покарання. Спірні питання щодо мети покарання в науці кримінального права. Поняття і кримінально-правове значення системи покарання. Види покарань. Основні і додаткові покарання. Покарання, що застосовуються як основні, і як додаткові. Штраф. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Позбавлення  права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Громадські роботи. Виправні роботи. Службові обмеження для військовослужбовців. Конфіскація майна. Арешт. Обмеження волі. Тримання в дисциплінарному батальйоні. Позбавлення волі на певний строк. Довічне позбавлення волі.

Тема № 16

Призначення покарань

Загальні начала призначення покарання. Обставини, які пом’якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Призначення покарання за злочин, здійснений в співучасті. Призначення покарання при рецидиві злочинів. Призначення покарання по сукупності злочинів. Призначення покарання по сукупності вироків.

Тема № 17

Звільнення від покарання та його відбування

Звільнення від відбування покарання: а) з випробуванням; б)з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 7 років; в) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років; г) у зв’язку із закінченням строків давності обвинувального вироку. Умовно-достроково звільнення від відбування покарання. Заміна не відбутої частини покарання більш м’яким. Звільнення від покарання за хворобою.

Тема № 18

Амністія. Помилування. Судимість

Амністія. Помилування. Судимість. Строки погашення судимості. Обчислення строків погашення судимості. Зняття і погашення судимості. Погашення і зняття судимості, терміни погашення судимості. Особливості обчислення строків погашення судимості при перебігу давності виконання вироку, при умовно-достроковому звільненні від покарання чи заміні його більш м’яким. Переривання строку погашення судимості.

Тема № 19

Застосування примусових заходів медичного характеру

Поняття, юридична природа примусових заходів медичного характеру. Підстави і цілі їх застосування. Види примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна і припинення примусових заходів медичного характеру. Примусове лікування, його юридична природа та основний кримінально-правовий зміст.

Тема № 20

Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

Поняття, підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів.

Тема № 21

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Умови кримінальної відповідальності неповнолітніх. Види покарань для неповнолітніх і особливості їх призначення. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Застосування примусових заходів виховного характеру. Звільнення неповнолітніх від покарання, обчислення строків давності і зняття та погашення судимості.

Змістовий модуль 4. Злочини проти держави та особи

Тема № 22

Злочини проти основ національної безпеки

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти основ національної безпеки України. Злочини, що посягають на конституційний лад та територіальну цілісність України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Поняття, склад і види цього злочину.  Посягання на життя державного чи громадського діяча. Поняття і склад цього злочину. Злочини, що посягають на безпеку України у політичній, інформаційній, соціальній, науково-технічній і воєнній сферах. Державна зрада. Поняття і склад цього злочину. Форми державної зради. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. Шпигунство. Поняття і склад цього злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство. Злочини, що посягають на економічну основу України .  Диверсія. Поняття і склад цього злочину.

Тема № 23

Злочини проти життя та здоров’я особи

Поняття і види злочинів проти життя і здоров’я особи. Злочини проти життя, їх характеристика і види. Відмінність вбивства від інших злочинів, поєднаних із спричиненням смерті потерпілому. Умисне вбивство. Поняття, склад і види цього злочину. Умисне вбивство вчинене при пом’якшуючих обставинах. Вбивство через необережність. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини проти здоров’я, їх характеристика і види. Поняття і види тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття, склад і види цього злочину.  Побої і мордування. Поняття, склад і види цього злочину. Катування. Поняття, склад і види цього злочину. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що ставлять в небезпеку життя і здоров’я людини. Погроза вбивством. Поняття, склад і види цього злочину. Залишення в небезпеці. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення прав пацієнта. Поняття і склад цього злочину. Насильницьке донорство. Поняття, склад і види цього злочину. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Поняття, склад і види цього злочину.

Тема № 24

Злочини проти волі честі, та гідності особи

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти волі честі та гідності особи. Злочини проти особистої волі особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поняття, склад і види цього злочину. Захоплення заручників. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Поняття, склад і види цього злочину. Підміна дитини. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини проти честі та гідності особи. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Поняття, склад і види цього злочину. Експлуатація дітей. Поняття, склад і види цього злочину.

Тема № 25

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, їх загальна характеристика та види. Зґвалтування. Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи як форми вчинення зґвалтування. Встановлення добровільності згоди потерпілого. Потерпілий від злочину. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Сексуальне насильство. Об’єктивна сторона злочину. Характеристика насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи. Встановлення добровільності згоди потерпілого. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування цього злочину від зґвалтування. Примушування до вступу в статевий зв’язок. Поняття примушування. Потерпілий від злочину. Визначення поняття акт сексуального характеру. Момент закінчення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Потерпілий від злочину. Поняття статевих зносин. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Визначення кола близьких родичів та членів сім’ї. Розбещення неповнолітніх. Поняття розпусних дій. Потерпілий від злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Визначення кола близьких родичів та членів сім’ї.

Тема № 26

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав й свобод людини й громадянина. Проблема місця норм, що передбачають відповідальність за посягання на виборчі, трудові та інші особисті права у системі Особливої частини кримінального права. Злочини у сфері реалізації виборчих та інших політичних прав громадян Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участи у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. Поняття перешкоджання і способи його здійснення. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи 11 фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців. Предмет цього злочину. Порушення таємниці голосування. Характеристика діяння та спосіб його вчинення. Суб’єкт цього злочину. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань. Особливості законодавчої структури цього злочину. Види діянь. Суб’єкт злочину (його специфіка для основного та кваліфікованого складів злочину). Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. Особливості законодавчої структури цього злочину. Характеристика перешкоджання. Зміст вини. Суб’єкт злочину. Злочини у сфері реалізації особистих прав громадян Порушення недоторканості житла громадян. Особливості законодавчої структури цього злочину. Поняття житла чи іншого володіння особи. Види дій. Характеристика інших дій, що порушують недоторканість. Суб’єкт даного злочину. Кваліфікуючі ознаки. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Поняття таємниці листування. Види дій. Обставини, що виключають протиправність таких дій. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Порушення недоторканості приватного життя. Види дій, та способи їх вчинення. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Порушення права на отримання освіти. Характеристика незаконної відмови та вимоги. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Характеристика дій. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину.

Змістовий модуль 5. Корисливі злочини, злочини у сфері господарської діяльності

Тема № 27

Злочини проти власності

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти власності. Поняття корисливого заволодіння чужим майном, його ознаки, способи та види заволодіння чужим майном. Крадіжка. Поняття, склад і види цього злочину. Грабіж. Поняття, склад і види цього злочину. Розбій. Поняття, склад і види цього злочину. Відмінність розбою від грабежу. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання.

Тема № 28

Корисливі злочини проти власності без ознак викрадення

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Ознаки діяння. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від шахрайства. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. Особливості предмета злочину. Ознаки діяння. Особливості суб’єктивної сторони. Відмінність від розкрадання. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом. Ознаки діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність від співучасті у розкраданні. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Зміст об’єктивної сторони. Поняття самовільного будівництва. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Тема № 29

Некорисливі злочини проти власності

Умисне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки злочину. Кваліфікуючі ознаки. Необережне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки злочину. Порушення обов’язків щодо охорони майна. Види діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. Суб’єктивні ознаки злочину. Погроза знищення майна. Види діяння. Особливості способу. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки злочину.

Тема 30

Злочини у сфері господарської діяльності

Поняття, загальна характеристика й види господарських злочинів. Злочини, що порушують встановлений порядок заняття господарською діяльністю. Поняття зайняття гральним бізнесом. Ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Поняття фіктивного підприємництва. Ознаки об’єктивної сторони. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона. Поняття доведення до банкрутства. Ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Наслідки злочину. Злочини у сфері промислового виробництва Поняття умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Визначення розміру спричиненої шкоди. Поняття незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Предмет злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Злочини у сфері фінансової діяльності Поняття незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Злочини у сфері економічних інтересів держави Поняття виготовлення, зберігання, придбання, переведення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Ознаки суб’єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. Поняття контрабанди.

Змістовий модуль 6. Злочини проти громадської безпеки, безпеки руху, громадського порядку та моральності

Тема №31

Злочини проти громадської безпеки

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти громадської безпеки. Злочини, що посягають на головні засади громадської безпеки, систему державного управління. Створення злочинної організації. Поняття, склад і види цього злочину. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Поняття, склад і види цього злочину.  Бандитизм. Поняття і склад цього злочину. Терористичний акт. Поняття, склад і види цього злочину. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Поняття, склад і види цього злочину. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що порушують правила поводження з загальнонебезпечними речовинами і предметами.

Тема № 32

Злочини проти безпеки виробництва

Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти безпеки виробництва. Злочини, що порушують встановлені умови охорони праці. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Особливості законодавчої структури й конструкції складу цього злочину. Основний й додатковий об’єкт злочину. Загальна характеристика правил охорони праці. Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Об’єктивні ознаки злочину. Причинний зв’язок між діяннями й суспільне небезпечними наслідками. Кваліфікуючі ознаки. Злочини, що становлять підвищену небезпеку виробництва Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони. Наслідки злочину. Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Поняття ядерної, радіаційної безпеки. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Умови притягнення до відповідальності. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Умови притягнення до відповідальності. Кваліфікуючі ознаки.

Тема № 33

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту вчинювані особами, які керують транспортними засобами. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини проти безпеки експлуатації транспорту дорожнього руху та правил використання повітряного простору, вчинювані відповідальними за це особами. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше грубе порушення їх експлуатації. Поняття і склад цього злочину. Злочини, пов’язані з угоном, захопленням або незаконним заволодінням транспорту та вчинення інших умисних дій, що дезорганізують роботу транспорту. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна. Поняття, склад і види цього злочину.  Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття, склад і види цього злочину. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів. Поняття, склад і види цього злочину.

Тема № 34

Злочини проти громадського порядку та моральності

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти громадського порядку та моральності. Злочини, які порушують громадський порядок і громадський спокій. Масові заворушення. Поняття, склад і види цього злочину. Хуліганство. Поняття, склад і види цього злочину.  Злочини, що мають ознаки вандалізму.  Наруга над могилою,іншим місцем поховання або над тілом померлого. Поняття ,склад  і види цього злочину. Злочини, що порушують відносини у сфері моральності та нормального розвитку неповнолітніх.  Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Поняття ,склад  і види цього злочину.

Змістовий модуль 7. Злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, у сфері службової та професійної діяльності, проти правосуддя та встановленого порядку несення військової служби

Тема № 35

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Злочини, пов’язані з незаконним збутом, придбанням, виготовленням, зберіганням, пересиланням, виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Злочини, пов’язані з викраденням, привласненням, вимаганням наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів або обладнання призначеного для їх виготовлення, чи заволодіння цими предметами шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Характеристика криміногенних умов, які сприяють незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Тема № 36

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Злочини проти встановленого порядку діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських формувань, окремих громадян, пов’язані з незаконним впливом на її суб’єктів чи з перешкоджанням їх діяльності Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовцеві. Потерпілий від цього злочину. Діяльність представника влади чи працівника правоохоронного органу по виконанню службових обов’язків та діяльність члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця з виконання покладених на нього обов’язків щодо охорони громадського порядку. Відмежування опору від злісної непокори. Вина при вчиненні опору. Суб’єкт злочину.

Тема № 37

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Предмети злочину. Характеристика об’єктивних проявів злочину. Кваліфікуючі ознаки. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Предмет злочину. Види діянь. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. 25 Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Предмет злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Предмет злочину. Особливості об’єктивних проявів злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється. Предмет злочину. Особливості об’єктивних проявів злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Тема № 38

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Злочини, що вчиняються шляхом зловживання, перевищення влади або службового становища та шляхом недбалості.

Зловживання владою або службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Поняття, склад і види цього злочину.

Перевищення влади або службових повноважень. Поняття, склад і види цього злочину. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Поняття, склад і види цього злочину. Службове підроблення. Поняття, склад і види цього злочину. Службова недбалість. Поняття, склад і види цього злочину.

Тема № 39

Злочини проти правосуддя

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти правосуддя. Злочини, які вчиняються працівниками органів правосуддя.  Завідомо незаконні затримання, привід або арешт. Поняття, склад і види цього злочину. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Поняття, склад і види цього злочину.  Примушування давати показання. Поняття, склад і види цього злочину. Невжиття заходів безпеки щодо осіб взятих під захист. Поняття і склад цього злочину. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини проти правосуддя, що вчиняються особами, що зобов’язані сприяти відправленню правосуддя або не перешкоджати його здійсненню. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Поняття, склад і види цього злочину. Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку. Поняття і склад цього злочину. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації. Поняття і склад цього злочину. Злочини, що порушують право осіб на  правову допомогу.  Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Поняття, склад і види цього злочину. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи.  Поняття, склад і види цього злочину.

Тема № 40

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. Поняття військового злочину. Злочини проти порядку підлеглості і дотримання військової честі. Непокора. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що порушують порядок проходження військової служби. Самовільне залишення військової частини або місця служби. Поняття, склад і види цього злочину. Дезертирство. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що порушують порядок користування військовим майном. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Марнотратство або втрата військового майна. Поняття, склад і види цього злочину.

Тема № 41

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Загальна характеристика кримінального законодавства, що забезпечує захист миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Злочини проти миру й безпеки людства. Пропаганда війни. Види діянь. Момент закінчення злочину. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Геноцид. Поняття геноциду. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. Екоцид. Поняття екоциду. Види діянь. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Посягання на життя представника іноземної держави. Особливості законодавчої конструкції. Момент закінчення злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони означеного злочину.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: іспит