КРИМІНАЛІСТИКА

Криміналістика

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС):  150 год. (5)

Мета дисципліни: метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістика» є чотири групи цілей такого характеру.

Цілі пізнавального характеру

У результаті навчання здобувачі вищої освіти повинні одержати знання й сформувати уявлення щодо основних положень навчальної дисципліни «Криміналістика».

Цілі розвиваючого характеру

Під час вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» здобувачі вищої освіти задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалюють свої здатності щодо аналізу та тлумачення положень правової теорії і законодавства, а також матеріалів слідчої та судової практики.

Цілі виховного характеру

У освітньому процесі необхідно забезпечити формування поваги до процесуальної форми, прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, переконаності у необхідності суворого і неухильного виконання норм Конституції України та інших джерел вітчизняного права. Бакалавр права повинен мати громадянську зрілість, відповідати певним вимогам професійної етики юриста, володіти правовою культурою і глибоко поважати закон, дбайливо ставитися до цінностей демократичного суспільства, до честі й гідності громадянина, бути гуманістом і особистістю з високою моральною свідомістю, твердістю моральних переконань, почуттям відповідальності за долю кожної людини та результати виконання дорученої йому справи у правовій сфері, відрізнятися почуттям нестерпності до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності, принциповістю і незалежністю у забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів людини, виявляти необхідну волю й наполегливість у виконанні прийнятих правових рішень.

Цілі професійної підготовки

У викладанні дисципліни важливе місце приділяється засвоєнню здобувачами вищої освіти вимог кримінально-процесуального законодавства, теоретичних положень науки криміналістики, оволодіння навичками використання криміналістичної техніки, призначення судових експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також методикою розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та злочинів; положень науки криміналістики; вироблення умінь системного тлумачення і ефективного застосування процесуальних норм з тим, щоб гарантувати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також формування навичок з прийняття процесуальних рішень і складання процесуальних документів.

Завдання навчальної дисципліни:

  • комплексний розгляд теоретичних основ науки криміналістики;
  • опанування здобувачами понятійного апарату науки криміналістики;
  • вивчення закономірностей злочинної діяльності та механізму кримінального правопорушення;
  • набуття вмінь використовувати вищевказані закономірності в діяльності з виявлення, фіксації, вилучення та зберігання доказів;
  • ознайомлення студентів із сучасними методами збирання і дослідження доказів;
  • оволодіння практичними навичками щодо застосування сучасних методів криміналістики в практичній діяльності з розслідування та попередження кримінальних правопорушень.

Дисципліни, вивчення яких обов’язково передує цій дисципліні: «Конституційне право», «Кримінальне право», «Кримінальний процес».

Міжпредметні зв’язки: вивчення дисципліни «Криміналістика» ґрунтується за знаннях таких навчальних дисциплін як: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», і є передумовою для ефективного вивчення навчальних дисциплін «Судова медицина та психіатрія», «Особливі порядки кримінального провадження».

Програмні результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– предмет криміналістики, місце криміналістики в системі юридичних наук;

– систему криміналістики, характеристику складових елементів системи криміналістики;

– закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою;

– завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства;

– поняття, сутність та класифікацію методів криміналістики, критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві;

– поняття криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності, наукові засади криміналістичної ідентифікації;

– поняття та класифікацію ідентифікаційних ознак, вимоги до них;

– поняття і сутність ідентифікаційного поля та ідентифікаційного періоду;

– види та форми криміналістичної ідентифікації, об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації;

– поняття, сутність і наукові засади криміналістичної діагностики;

– поняття, завдання та джерела криміналістичної техніки, правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-криміналістичних засобів;

– особливості застосування судової фотографії для фіксації окремих об’єктів: місця події, трупа, речових доказів, живих осіб;

– особливості застосування судового відеозапису, його види, методи, прийоми і засоби;

– предмет, систему і завдання трасології, наукові засади трасології;

– види та характеристику слідів людини, транспортних засобів, знарядь злому і інструментів;

– поняття судової балістики, її наукові засади, види та характеристику об’єктів балістичного дослідження;

– поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів;

– поняття письма, письмової мови та почерку, ознаки письмової мови і почерку, їх класифікацію та ідентифікаційне значення;

– види підробки документів, ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення;

– правила поводження з предметами та документами, що є речовими доказами;

– метод словесного портрету, загальні вимоги та методика його складання;

– поняття, завдання, значення і види використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві;

– поняття, сутність та види судових експертиз, систему судовоекспертних закладів України;

– поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них, правила і тактика отримання зразків;

– поняття криміналістичної тактики, її систему та завдання, взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою;

– поняття та класифікацію криміналістичних версій, етапи їх побудови та перевірки;

– поняття і сутність планування розслідування, принципи планування розслідування, особливості окремих видів планування розслідування;

– поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення і використання у розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень;

– поняття та сутність тактичного рішення слідчого, умови, що визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень;

– поняття, сутність та види слідчих ситуацій, компоненти слідчих ситуацій;

– тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій;

– поняття, сутність і завдання криміналістичної методики, принципи та джерела криміналістичної методики;

– структуру видової методики розслідування кримінальних правопорушень;

– поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень;

– поняття, принципи та форми взаємодії слідчих і оперативних підрозділів;

– особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

вміти:

– аналізувати і оцінювати первинну інформацію, яка містить ознаки кримінального правопорушення;

– використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій;

– кваліфіковано готувати і призначати різні види криміналістичних та інших експертиз;

– використовувати при розслідуванні кримінальних правопорушень дані криміналістичних обліків;

– формулювати версії і визначати напрямки розслідування кримінальних правопорушень, планувати проведення слідчих (розшукових) дій;

– тактично кваліфіковано проводити слідчі (розшукові) дії;

– ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами при розслідуванні кримінальних правопорушень;

– оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень;

– приймати рішення, спрямовані на попередження кримінальних правопорушень за матеріалами розслідування конкретного кримінального провадження

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовий модуль 1. Методологічні засади криміналістики, криміналістична техніка

Тема № 1

Предмет, завдання, система та методи криміналістики

Тема розкриває визначення криміналістики  – як науки,  яка стоїть на передньому плані боротьби зі злочинністю, яка на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує правоохоронним органам науково обґрунтовані та перевірені практикою засоби, прийоми та методи розкриття та розслідування злочинів.

В темі йдеться про предмет криміналістики, розвиток наукових уявлень про предмет науки, закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою. Про принципи криміналістики, закони її розвитку, завдання науки на сучасному етапі розвитку суспільства і формування правової держави, а також про загальні та окремі завдання.

Крім цього, розглядаються види і сутність методів криміналістики, проблеми узагальнення слідчої, судової і експертної практики як джерела розробки криміналістичних засобів, пристроїв і методів.

Тема № 2

Історія розвитку криміналістики

Історія виникнення криміналістичних знань розпочинається з появою перших типів держави і права, коли встановлювались і порушувались певні правила поведінки, звичаї і закони. Поява перших порушників законів викликало необхідність введення спеціальних правил і методів розкриття і розслідування злочинів, встановлення злочинців. Формування криміналістичних знань зароджувалось у межах процесу (процедури).

В лекції висвітлюється питання історії виникнення прийомів, засобів виявлення та викриття злочинної діяльності, основні етапи формування криміналістичних знань. сучасний рівень і тенденції розвитку криміналістики у зарубіжних країнах та на Україні; історія виникнення і розвитку криміналістичних закладів на Україні, їх сучасна система.

Тема № 3

Злочинна діяльність як предмет криміналістичного вчення. Поняття і характеристика злочинної діяльності

В темі № 3 розглядається злочинна діяльність як різновид соціального явища і як об’єкт криміналістичного дослідження (вивчення); зміст і основні елементи (складові) злочинної діяльності.

Співвідношення злочинної діяльності та діяльності спрямовані на розкриття і розслідування злочинів.

Криміналістичні аспекти вивчення злочинної діяльності, методи її вивчення, способи удосконалення і приховування злочинів – як елемент злочинної діяльності а також криміналістичне поняття способу вчинення злочину, напрямки форми використання даних про способи вчинення та приховування  злочинів у діяльності правоохоронних органів.

Тема № 4

Криміналістична ідентифікація і діагностика

В темі розглядаються питання поняття і наукових засад криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій практиці; види і форми криміналістичної ідентифікації, ідентифікаційні ознаки і властивості ототожнення і встановлення групової належності. об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації.

Також розкриваються питання криміналістичної ідентифікації, методика ідентифікаційних досліджень. Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних дослідженнях.

Поняття і сутність криміналістичної діагностики, її наукові засади, діагностичні завдання та методика їх вирішення.

Значення криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів.

Тема № 5

Загальні положення криміналістичної техніки

Криміналістична техніка – один із розділів криміналістики, в якому безпосередньо реалізується задача техніко-криміналістичного забезпечення розкриття, розслідування і попередження злочинів.

Вона представляє собою систему наукових положень і основаних на них техніко-криміналістичних засобів роботи з доказами і втілення інших засобів роботи з доказами при  розкритті та  попередженні злочинів.

В даній темі розглядається питання поняття і структури криміналістичної техніки, правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-криміналістичних засобів. джерела формування та розвитку криміналістичної техніки.

Розглядаються технічні засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилучення, дослідження і використання слідів злочину та речових доказів критерії допустимості використання технічних засобів і методів проблеми автоматизації і комп’ютеризації криміналістичних досліджень.

Тема № 6

Судова фотографія та відеозйомка

В даній лекції висвітлюються питання поняття і можливостей фіксації та дослідження візуальної інформації з метою розкриття і розслідування злочинів, судової фотографії, особливостей фотографування окремих об’єктів (місця події,  речових доказів, живих осіб).

Розглядається судово-дослідницька фотографія (макро-, мікрозйомка), особливості застосування відеозйомки, специфіка застосування фотографії і відеозйомки в оперативно-розшуковій діяльності.

Студенти знайомляться з правилами оформлення результатів застосування засобів і методів фіксації візуальної інформації.

Тема № 7

Криміналістичне дослідження слідів

Тема розкриває питання наукових засад трасології, визначення предмету, системи і завдання трасології, механізму утворення слідів, їх класифікація, значення і можливості попереднього дослідження слідів у процесі проведення невідкладних слідчих дій та використання окремих результатів у розкритті і розслідуванні злочинів.

Загальні правила виявлення, огляду (вивчення), фіксації і вилучення слідів. Види та характеристика слідів людини (рук, ніг, тіла, зубів, виділень, взуття, одягу, рукавиць), транспортних засобів, знарядь злому і інструментів, матеріалів, речовин і виробів.

Тема № 8

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності

В темі висвітлюються питання наукових засад ототожнення особи за ознаками зовнішності, їх ідентифікаційне значення та класифікація, система опису ознак зовнішності, джерела інформації про ознаки зовнішності людини, співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. Робиться акцент на використання даних про ознаки зовнішності при розшуку осіб, що зацікавили слідство, В лекції дається визначення судово-портретної експертизи, питання які нею вирішуються, методи проведення, підготовка матеріалів та взірців для її проведення.

Тема № 9

Криміналістичне дослідження документів

У темі розкривається поняття види та наукові засади криміналістичного дослідження документів, зміст і завдання дослідження.

Криміналістичне поняття письма і почерку, дослідження рукописних документів, ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

Почеркознавча і авторознавча експертизи (поняття, завдання, можливості, підготовка матеріалів для призначення експертиз).

Технічно-криміналістичне дослідження документів (зміст, види документів, завдання і методика слідчого огляду документів).

Види підробки документів, ознаки внесення змін у зміст документу та способи їх виявлення.

Коло питань, що вирішує техніко-криміналістична експертиза документів.

Тема № 10

Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів та слідів від їх застосування

Криміналістична (судова) балістика – самостійна галузь криміналістики, яка вивчає ручну стрілецьку зброю, боєприпаси, а також сліди використання даних об’єктів з метою ідентифікації, а також встановлення факторів які мають доказове значення по справі.

В лекції дається визначення судової балістики, її наукові засади, види та характеристика об’єктів балістичного дослідження (зброї, боєприпасів, слідів пострілу).

Висвітлюються засоби та методи виявлення, фіксації, огляду, вилучення зброї та слідів її застосування.

Встановлення обставин використання зброї, способів виготовлення, місця, напрямку та дистанції пострілу, а також питання, які вирішуються судово-балістичною експертизою .

Дається поняття та класифікація холодної зброї, питання які вирішуються експертизою холодної зброї.

Тема № 11

Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів (кримінальна реєстрація)                  В темі розглядаються  поняття, завдання та  види кримінальної реєстрації, наукові і правові засади криміналістичного обліку.

Принципи організації і функціонування криміналістичних обліків, система обліків, взаємозв’язок  різних видів обліків, способи реалізації даних обліків при розшуку осіб, предметів.

Допоміжні інформаційні системи, що використовуються правоохоронними органами в розшуковій діяльності.

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх автоматизації і комп’ютеризації.

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Криміналістична тактика, криміналістична методика

Тема № 12

Загальні положення криміналістичної тактики. Організація і планування розслідування

В даній темі йдеться про трактування основних понять, а зокрема криміналістичної тактики та слідчої тактики. Вказується на основні теоретичні основи тактики та головні й окремі завдання та інше.

Звертається увага на засоби криміналістичної тактики. Розглядаються в лекції також проблеми планування розслідування (поняття, завдання, види та принципи) та висунення версій.

Тема № 13

Поняття та тактика слідчого огляду (огляд місця події)

В даній темі мова йде про поняття слідчого огляду, види слідчого огляду, мету, його учасників. Детально розглядається питання про завдання, принципи огляду місця події, його стадії та етапи, вказується на способи фіксації огляду місця події. Окремим питанням розглядається тактика проведення огляду трупа та освідування.

Тема №14

Тактика обшуку

В темі вказується, що важливим процесуальним засобом отримання доказів є проведення обшуку та виїмки. Дається визначення обшуку та виїмки, а також вказується чим відрізняється обшук від інших слідчих дій.

Детально розглядаються задачі, види та підстави для проведення обшуку, а також детально аналізується кожен із етапів проведення обшуку. Розглядається на лекції і питання про способи фіксації проведення обшуку та виїмки.

Тема №15

Тактика допиту

В темі йдеться про тактику проведення допиту, а зокрема, дається поняття допиту, вказуються його види, наводиться значення допиту у зборі доказів при розслідуванні.

Детально розглядаються дії слідчого при підготовці до проведення допиту, а також безпосередньо при допиті. Розглядаються в лекції тактичні особливості проведення окремих видів допиту (допит свідка, потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного, неповнолітнього). Звертається увага на значення очної ставки, а також розглядаються способи фіксації результатів допиту та очної ставки.

Тема № 16

Тактика пред’явлення для впізнання

В даній темі акцентується увага на тому, що  дана слідча дія є самостійною процесуальною дією, яка поширена в кримінальному судочинстві. Наводиться в лекції визначення даної слідчої дії, вказуються види пред’явлення для впізнання.

Детально розглядаються тактичні прийоми підготовки та безпосередньо пред’явлення для впізнання.

Акцентується увага і на способах фіксації.

Тема № 17

Слідчий експеримент

В темі №17 йдеться про таку важливу слідчу дію як слідчий експеримент. Зокрема дається поняття даної слідчої дії, акцентується увага на тактичних особливостях проведення слідчого експерименту та тактики проведення перевірки показань на місці.

Звертається увага на особливості підготовки та проведення слідчого експерименту та перевірки показань на місці, вказуються способи фіксації проведення даної слідчої дії.

Тема № 18

Загальні положення методики розслідування злочинів

Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі методики розслідування злочинів), завдання та місце криміналістичної методики в системі криміналістики. Науково-практичні джерела, принципи формування окремих криміналістичних методик та їх класифікація.

Структура окремої методики розслідування злочину та загальна характеристика її структурних елементів (криміналістична характеристика злочину; особливості збирання, аналізу та оцінки інформації на стадії порушення кримінальної справи; обставини, що підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування злочину; типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування, та відповідні їм комплекси невідкладних слідчих дій, організаційних та оперативно-розшукових заходів; типові версії, планування та проведення подальших слідчих дій; особливості застосування науково-технічних засобів і спеціальних знань; особливості завершального етапу розслідування; профілактична робота слідчого за матеріалами розслідування).

Криміналістична характеристика злочину: поняття, зміст та характеристика її складових елементів. Значення криміналістичної характеристики злочинів для розробки прийомів та рекомендацій криміналістичної методики.

Планування та етапи розслідування злочинів. Значення та завдання початкового етапу розслідування злочинів. Поняття початкових та невідкладних слідчих дій. Взаємозв’язок і взаємозалежність початкових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Слідча ситуація: поняття, різновиди, зміст її складових елементів. Значення слідчих ситуацій для планування і прийняття правильних тактичних рішень щодо розслідування злочину. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики.

Тема № 19

Методика розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи

Типові слідчі ситуації та версії у справах про вбивства, порядок проведення початкових слідчих дій, організаційних та оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення огляду місця події, трупа та інших речових доказів.

Призначення судово-медичної та інших експертиз. Встановлення та допит свідків у справах про вбивство. Затримання та допит підозрюваного.

Планування та проведення подальших слідчих дій: обшуку, призначення судових експертиз, очних ставок, перевірки й уточнення показань на місці, слідчого експерименту та ін.

Специфіка взаємодії слідчого з оперуповноваженими, спеціалістами, громадськістю та засобами масової інформації у встановленні і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню убивства, і вживання заходів щодо їх попередження. Особливості подальшого етапу розслідування.

Криміналістична характеристика вбивств на замовлення. Криміналістичні ознаки, які відрізняють вбивства на замовлення від інших умисних вбивств. Специфіка розслідування вбивств на замовлення. Типові початкові слідчі дії при розслідуванні вбивств на замовлення: огляд місця події, огляд трупа, допит свідків. Специфіка використання сучасних криміналістичних науково-технічних розробок в ході розслідування вбивств на замовлення. Використання довідково-інформаційних та оперативних обліків у процесі розслідування вбивств на замовлення.

Тема № 20

Методика розслідування злочинів проти власності

Типові версії та планування подальшого етапу розслідування крадіжок на основі результатів початкових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Методи встановлення злочинця за слідами, які залишені на місці події, та за прикметами його зовнішності. Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної міліції у встановленні і розшуку викраденого майна. Особливості використання криміналістичних обліків у встановленні і розшуку злочинця та викраденого майна. Інсценування крадіжок та методи їх викриття.

Подальші слідчі дії: затримання, освідування та допит підозрюваного (обвинуваченого); обшук, перевірка та уточнення показань на місці, слідчий експеримент, призначення криміналістичних експертиз та їх роль у встановленні і доведенні обставин крадіжки. Забезпечення при розслідуванні відшкодування матеріального збитку, заподіяного крадіжкою. Попередження крадіжок за матеріалами розслідування.

Типові слідчі ситуації та версії у справах про грабежі і розбої та порядок проведення початкових слідчих дій, організаційних та оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду місця події і речових доказів, освідування та призначення судово-медичної, криміналістичної та інших експертиз.

Побудова версій щодо особи злочинця та обставин пограбування або розбійного нападу. Планування роботи з кримінальної справи. Особливості організації розкриття грабежів і розбоїв, розшуку злочинця та викраденого майна. Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної міліції у встановленні і розшуку викраденого майна. Використання з цією метою даних криміналістичних обліків у встановленні і розшуку грабіжника та викраденого майна.

Ознаки та методика викриття інсценувань грабежів і розбоїв.

Подальші слідчі дії та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Затримання та допит підозрюваного і обвинуваченого. Обшук. Пред’явлення для впізнання. Очна ставка. Перевірка та уточнення показань на місці. Призначення експертиз та їх використання у доведенні обставин пограбування та розбою. Вжиття заходів щодо відшкодування матеріального збитку.

Тема № 21

Методика розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

Криміналістична характеристика зґвалтувань. Спосіб учинення зґвалтування. Місце вчинення зґвалтування. Типова «слідова картина». Особа злочинця. Особа потерпілого. 16 Початковий етап розслідування зґвалтувань. Завдання розслідування. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Система першочергових слідчих (розшукових) дій та інших заходів. Типові версії під час розслідування кримінальних проваджень про зґвалтування. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування зґвалтувань. Огляд місця події. Допит потерпілих. Допит підозрюваних. Призначення судових експертиз

Тема № 22

Методика розслідування незаконного обігу наркотичних засобів

Криміналістична характеристика злочинів про незаконні дії із наркотиками. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Планування розслідування незаконного обороту наркотичних засобів. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій і тактичних операцій.

Профілактичні дії слідчого. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, пов’язаних із незаконними діями із наркотиками.

Тема № 23

Методика розслідування вимагання та отримання незаконної винагороди

Криміналістична характеристика хабарництва. Особливості порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Виявлення ознак хабарництва. Початковий етап розслідування хабарництва. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Типові версії. Особливості проведення окремих слідчих дій і тактичних операцій.

Профілактичні дії слідчого. Виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню даного злочину.

Тема № 24

Методика розслідування комп’ютерних злочинів

Криміналістична характеристика комп’ютерних злочинів. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації і версії.

Тактика проведення окремих слідчих дій. Огляд місця події. Огляд предметів (комп’ютерної техніки). Призначення судових експертиз.

Профілактичні дії слідчого. Виявлення причин та умов, що сприяли комп’ютерним злочинам.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік, іспит