ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 300 (10)

Мета навчальної дисципліни: Метою дисципліни є підготовка майбутніх фахівців у галузі цивільного права що покликане дати студентам знання, які дозволять їм усвідомити зміст суспільних відносин, які регулюють норми цивільного права, сформувати навички аналітичної роботи з нормативними та інструктивними документами з цивільного права, за для самостійного вирішення завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з особистими майновими та не майновими правами.

Головні завдання навчальної дисципліни полягають у розумінні сенсу майнових та не майнових відносин, формуванні у студентів системи знань, вмінь, практичних навичок, необхідних для реалізації, охорони та захисту майнових та особистих не майнових прав фізичних та юридичних осіб. Предметом навчальної дисципліни – є суспільні відносини що виникають з приводу реалізації права на особисті майнові та особисті немайнові права, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

– основні поняття, категорії і нормативно-правові акти, що регулюють відносини майнового та немайнового характеру.

– правовий статус різних суб’єктів цивільних правовідносин;

– поняття і види юридичних фактів в цивільному праві;

– поняття, способи і межі здійснення цивільних прав, умови і розмір цивільноправової відповідальності;

– терміни в цивільному праві;

– правові форми власності та інших речових прав;

– специфіку цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин;

– поняття, види і порядок виконання зобов’язань; зміст і види цивільноправових договорів, порядок їх укладення, зміни та розірвання;

– поняття відповідальності у цивільному праві та порядок притягнення до відповідальності.

вміти:

– вільно користуватися понятійним апаратом;

– чітко, логічно і аргументовано викладати свою точку зору;

– використовувати знання основних інститутів цивільного права при виникненні цивільно-правових відносин;

– використовувати нормативно-правову базу, що регламентує охорону цивільно-правових правовідносин при вирішенні питань, а також в повсякденній практичній діяльності; – використовувати отримані теоретичні знання в правозахисної діяльності.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного права

Тема 1. Поняття цивільного права.

Тема 2. Загальна характеристика цивільного законодавства.

Тема 3. Цивільні правовідносини.

Тема 4. Відповідальність у цивільному праві

Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

Тема 6. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

Тема 7. Об’єкти цивільних прав.

Тема 8. Правочини.

Тема 10. Особисті немайнові права фізичної особи

Тема 11. Загальні положення про речове право. Право власності

Тема 12. Право приватної власності юридичних осіб. Захист права власності

 Змістовий модуль 2. Особлива частина

Тема 13. Зобов’язальне право

Тема 14. Загальні положення про договір. Підстави зміни та розірвання договору

Тема 15. Виконання, припинення зобов’язань та способи забезпечення їх виконання.

Тема 16. Недоговірні зобов’язання.

Тема 17. Поняття захисту цивільних прав. Способи захисту цивільних прав

Тема 18. Спадкове право

Види робіт: лекції, практичні заняття, індивідуальні завадання, екзамен.