ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА

Анотація  дисципліни

Основи наукових досліджень та академічного письма

 (курс обов’язковий)

Освітня програма «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Мета курсу зумовлена потребою познайомити студентів з основними елементами методики проведення наукових досліджень, з особливостями їх організації та планування, розуміння науки як системного явища.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей: формувати у студентів систему знань, розширити спектр знань у сфері методології досліджень, дати їм необхідні знання та практичні навички, сприяти творчому розумінню необхідності вирішення наукових проблем, застосуванню методів наукових досліджень у практичній площині. Це сприятиме розвитку професійних умінь з формулювання та презентації результатів проведених досліджень.

Програмні результати навчання:

знати:

– цілі та завдання наукових досліджень;

– методологію проведення наукових досліджень;

– значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;

– характеристики основних методів наукового пізнання;

– наукову термінологію й вміти її вірно використовувати;

– особливості проектування та організації експериментів;

– класифікацію та особливості застосування економіко-статистичних методів обробки результатів дослідження;

– правила оформлення результатів ндр;

уміти:

працювати з дисциплінарним масивом публікацій;

– вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації;

– планувати та організовувати наукові дослідження;

– працювати з джерелами інформації;

– застосовувати економіко-статистичні методи в ндр;

– провадити аналіз теоретико-експериментальних даних;

– формулювати висновки та пропозиції.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальні дисципліни – «Філософія», «Політологія», «Культурологія».

Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1. . Загальні питання наукових досліджень.

Тема 1. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі.

Тема 2. Поняття науки та її нормативне регулювання.

Тема 3. Методологічні засади наукових досліджень.

Тема 4. Методика виконання наукових досліджень.

Тема 5. Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.

Тема 6. Наукова організація дослідного процесу.

Тема 7. Інформаційне забезпечення наукової роботи.

Тема 8. Комп’ютерні технології у наукових дослідженнях.

Змістовий модуль 2. Технологія наукової діяльності .

Тема 9. Організація підготовки науково-педагогічних   кадрів.

Тема 10. Економіко-статистичні методи в наукових  дослідженнях.

Обсяг кредитів: 4 (120)

Форма підсумкового контролю: залік