ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Юридична конфліктологія

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС): 120(_4_).

Мета дисципліни:

поглиблення знань студентів щодо юридичного конфлікту як суб’єктивно-об’єктивного, ідеально-матеріального соціокультурного феномену. Юридична конфліктологія дозволяє дослідити людські відносини як багатогранний феномен, що поєднує як деструктивні, так і конструктивні елементи.

Завдання дисципліни:

є пошук відповіді на питання:

 • Що являє собою юридичний конфлікт?
 • Що є основою юридичного конфлікту?
 • Якими бувають юридичні конфлікти?
 • Яка роль юриста у подоланні юридичних конфліктів?

Відповіді на ці та подібні питання мають не лише теоретичний інтерес, а й практичну спрямованість у процесі вирішення актуальних державотворчих проблем сьогодення. Сучасні процеси демократизації українського суспільства безпосередньо пов’язані із утвердженням нормативно-правових стандартів гарантії та захисту прав і свобод людини, із переосмисленням ціннісного зв’язку «особа − право − держава».

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: після вивчення та освоєння таких навчальних дисциплін як: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Україна в контексті світового розвитку», « Історія вчень про державу і право»,  «Конституційне право України», «Державне право зарубіжних країн»

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:

 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі міжнародного права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

загальних компетентностей:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
 • здатність бути критичним і самокритичним.
 • здатність працювати в команді.

фахових компетентностей:

 • знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
 • здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права
 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
 • здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
 • здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Програмні результати навчання:

 • проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів із різних джерел.
 • формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • давати короткий висновок щодо окремих проблем із достатньою обґрунтованістю.
 • пояснювати характер певних подій та процесів із розумінням професійного та суспільного контексту.
 • демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 • пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
 • застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
 • самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях.
 • надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • місце і роль юридичної конфліктології у системі соціальних наук (у тому числі юридичних), основні категорії конфліктології, природні й соціальні витоки конфлікту, найважливіші проблеми сучасної юридичної конфліктології;
 • онтологічні, антропологічні, аксіологічні та інституціональні проблеми юридичної конфліктології як науки; форми і види конфліктів; сутність, походження та практичну спрямованість теорій розгортання юридичного конфлікту;
 • методологію пізнання конфлікту; зв’язок конфліктології з гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними дисциплінами; проблеми, пов’язані із соціальними конфліктами в Україні.

уміти:

 • грамотно виражати і аргументовано обґрунтовувати свою точку зору щодо проблем юридичної конфліктології; вільно оперувати поняттями і категоріями юридичної конфліктології;
 • орієнтуватися у   визначальних  онтологічних, антропологічних, аксіологічних засадах осмислення юридичного конфлікту;
 • виявляти у законодавчій базі ідеї, принципи, світоглядні позиції, які дозволяють регулювати юридичним конфліктом, долати його на різних рівнях професійної взаємодії.
 • застосовувати знання та методологічний інструментарій юридичної конфліктології у повсякденній професійній діяльності.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. Методологічні засади юридичної конфліктології.

Поняття, сутність і призначення юридичної конфліктології, об’єкт і предмет вивчення. Зв’язок юридичної конфліктології з іншими науками. Ключові проблеми юридичної конфліктології. Функції й завдання юридичної конфліктології. Структура юридичного конфлікту. Значення вивчення конфліктології для юриста.

Методи юридичної конфліктології. Загальна характеристика груп методів юридичної конфліктології. Групи та конкретні методи юридичної конфліктології.

Роль і значення теми для діяльності юристів

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів:

 • Знайомить із поняттям конфлікту, дозволяє сформувати судження про сутність і призначення конфліктології, об’єкт і предмет вивчення.
 • Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право.
 • Розкриває ключові проблеми конфліктології.
 • Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками.
 • Знайомить з методологією конфліктології.

ТЕМА 2. Причини, динаміка та класифікація юридичних конфліктів. Основні закономірності та передумови розвитку юридичного конфлікту як соціального явища. Типи конфліктних ситуацій та причини їх виникнення.

Класифікація юридичних конфліктів. Етапи юридичного конфлікту. Співвідношення фаз і етапів юридичного конфлікту. Причини та динаміка юридичних конфліктів.

Роль і значення теми для діяльності юристів

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів:

 • Знайомить із закономірностями та передумовами конфлікту, дозволяє сформувати судження про сутність конфлікту як соціального явища.
 • Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право.
 • Розкриває ключові проблеми конфліктології.
 • Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками.
 • Знайомить з методологією конфліктології.

ТЕМА 3. Конфлікти у просторі юридичної комунікації.

Джерела, ознаки та напрями розвитку юридичних конфліктів у просторі юридичної комунікації. Типологія юридичних конфліктів. Структура та динаміка юридичного конфлікту. Методи подолання конфліктів у професійній діяльності юриста. Формули конфліктів. Типи конфліктогенів. Конфлікти і трансактний аналіз.

Роль і значення теми для діяльності юристів     Тема має таку роль і значення для діяльності юристів:

 • Знайомить із формулою конфлікту
 • Формує уявлення про типи конфліктогенів.
 • Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право.
 • Розкриває ключові проблеми конфліктології.
 • Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками.
 • Знайомить із специфікою управління конфліками.

ТЕМА 4. Методи подолання юридичних конфліктів у професійній діяльності юриста.

Передумови та чинники вирішення юридичного конфлікту. Прямі та опосередковані методи подолання юридичних конфліктів. Значення обізнаності фахівця із методами подолання юридичних конфліктів для діяльності юристів

Роль і значення теми для діяльності юристів

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів:

 • Знайомить джерелами, ознаками та напрямами розвитку конфлікту;
 • Формує уявлення про типологію юридичних конфліктів.
 • Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право.
 • Розкриває ключові проблеми конфліктології.
 • Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками.
 • Знайомить із специфікою методів подолання конфліктів у професійній

діяльності юриста.

ТЕМА 5. Критика у професійному спілкуванні як фактор розгортання конфлікту.

Критика у професійній комунікації юриста. Реакція на критику та застосування її у практичній діяльності: особливості та об’єктивні вимоги. Прийоми зменшення негативного впливу критичних зауважень.Конструктивна і деструктивна критика.

Роль і значення теми для діяльності юристів

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів:

 • Знайомить джерелами, ознаками та напрямами розвитку конфлікту;
 • Формує уявлення про критику як чинник розгортання юридичних конфліктів.
 • Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право.
 • Розкриває ключові проблеми конфліктології.
 • Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. Знайомить із специфікою методів подолання конфліктів у професійній діяльності юриста.

ТЕМА 6. Юридичні конфлікти як наслідок маніпулятивної поведінки суб’єктів професійного спілкування.

Особливості маніпулятивної поведінки. Типи маніпуляторів. Способи подолання маніпулятивної поведінки.

Роль і значення теми для діяльності юристів

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів:

 • Знайомить джерелами, ознаками та напрямами розвитку юридичного конфлікту;
 • Формує уявлення про маніпуляції як чинник розгортання юридичних конфліктів.
 • Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право.
 • Розкриває ключові проблеми конфліктології.
 • Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками. Знайомить із специфікою методів подолання конфліктів у професійній діяльності юриста.

ТЕМА №7. Керування юридичними конфліктами

Сутність керування юридичними конфліктами. Діагностика конфліктів. Методи регулювання юридичних конфліктів.

Роль і значення теми для діяльності юристів

Тема має таку роль і значення для діяльності юристів:

 • Знайомить джерелами, ознаками та напрямами розвитку конфлікту;
 • Формує уявлення про методи регулювання конфліктів
 • Формує світогляд як складову побудови наукового знання про право.
 • Розкриває ключові проблеми конфліктології.
 • Розкриває міждисциплінарні зв’язки конфліктології з іншими науками.
 • Знайомить із специфікою методів подолання конфліктів у професійній діяльності юриста.

Види робіт: проведення лекцій, практичних занять, виконання студентами індивідуальних та самостійних завдань, тестування.

Форма підсумкового контролю: залік.