ФІЛОСОФІЯ

Анотація на дисципліну Філософія

Освітня програма «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Мета курсу – впровадження студентів до базової філософської проблематики, шляхом ознайомлення їх з основними філософськими школами, напрямками, фундаментальними вченнями і поглядами всесвітньо відомих філософів, що своєю діяльністю намагалися вирішити проблеми, пов’язані з пізнанням світу, буттям людини, його смислу та морально-етичного наповнення. Тому метою даного курсу є і духовне збагачення студентів, шляхом засвоєння і розуміння глибинних філософських проблем.

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

 • формування у студентів знання про особливості філософського мислення та його історичну природу;
 • ознайомлення студентів з головними філософськими проблемами, поняттями, концепціями і підходами, що лежать в основі розвитку предмету філософії;
 • ознайомитися з найважливішими філософськими поняттями і категоріями;
 • прояснити сутність різних історичних способів філософування, тобто розкрити історичні підходи до розуміння філософії;
 • виявити вузлові пункти зв’язку світогляду людини і філософського типу мислення й наголосити на їх історичній природі;
 • виховувати культуру філософського мислення та формувати засади теоретичного мислення.
 • формування навиків критичного раціонального мислення та відповідальної інтелектуальної культури;
 • формувати вміння аргументовано висловлювати власні думки і толерантно сприймати інші.

Програмні результати навчання:

знати:

 • сутність філософського знання у сучасній культурі та духовному житті;
 • визначення світогляду, його структурні елементи й історичні типи, особливості зв’язку світогляду з філософією;
 • структуру філософського знання і відповідні ключові проблеми, поняття і концепти;
 • характеристику основних функцій філософії;
 • ключові пункти поняттєво-категоріального апарату історико-філософського знання;
 • основні філософські вчення, школи, напрямки та концепції;
 • «вічні» смислові питання людського буття, призначення людини у цьому світі;
 • домінуючі ідеї національної філософської думки;
 • соціокультурну цінність філософського знання.

уміти:

 • аналітично сприймати зовнішню інформацію і робити несуперечливі висновки;
 • розрізняти філософський спосіб мислення від повсякденного;
 • набути вміння осмислено підходити до аналізу соціально-політичного життя суспільства;
 • вміти використовувати філософські методи дослідження у своїй науковій, суспільно-політичній та громадській діяльності;
 • аргументовано брати участь у дискусії й послуговуватися посиланнями на першоджерела;
 • пояснити роль і значення філософії у процесі історичного розвитку людини.

Міждисциплінарні зв’язки:Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни “Філософія” студент повинен попередньо вивчити дисципліни «Історію України», «Україну в контексті світового розвитку», «Історію української культури».

Зміст навчальної дисципліни: Філософія як теоретична форма самосвідомості людини. Поняття світогляду та світоглядний вимір філософії. Витоки філософії: східна парадигма. Становлення та розвиток філософії в античному світі. Філософія епохи середніх віків. Гуманістична спрямованість ренесансної філософії. Філософія Нового часу. Німецька ідеалістична філософія. Розвиток філософських ідей у 19 – 20 ст. Філософська думка в Україні. Філософський зміст проблеми буття. Проблеми суспільства у соціальній філософії.

Обсяг кредитів: 3 (90)

Форма підсумкового контролю: екзамен