ПОЛІТОЛОГІЯ

Анотація на дисципліну Політологія

(курс за вибором)

Освітня програма «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Мета курсу –  набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Програмні результати навчання:

знати: закономірності становлення предмету політичної науки в історії політичної думки ;механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин;спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання; принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу; особливості функціонування політичної системи України;закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства; критерії типологізації політичних режимів сучасності; принципи функціонування виборчої та партійних систем; сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури; основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

уміти:використовувати теоретичні знання на практиці; здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації; грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі; ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб.

Зміст навчальної дисципліни: Політика як соціальне явище. Політична система суспільства. Політична влада. Держава як політичний інститут. Політичний режим. Політичні партії та партійні системи. Вибори та виборчі системи. Політична культура. Політичні еліти та політичне лідерство.

Обсяг кредитів: 3 (90)

Форма підсумкового контролю: залік