ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

Анотація

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія вчень про державу і право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 08 Право напряму (спеціальності) «081 Право».

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія вчень про державу і право» є набуття здобувачем вищої освіти вмінь стосовно питань (проблем), що пов’язані із історією виникнення і розвиту теоретичних знань людства про державу, право, політику і законодавство.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен вміти: характеризувати першоджерела з окремих тем навчальної дисципліни; формулювати основні ідеї, принципи, уявлення, що стосуються держави, права, політики і законодавства в окремі історичні епохи; робити порівняльний аналіз політико-правових поглядів видатних діячів, учених на питання (проблеми), які стосуються предмета навчальної дисципліни; встановлювати „паралель” між політико-правовими поглядами на державу, право, політику і законодавство, що панували в окремі історичні періоди розвиту суспільства та домінуючими теоріями (течіями, ідеями) у філософії та інших соціальних науках відповідних історичних епох; критично оцінювати теоретико-правові погляди видатних діячів, політиків, учених на політико-правові категорії та поняття навчальної дисципліни; робити власні висновки (узагальнення) щодо питань (проблем) предмета навчальної дисципліни.

Зміст навчальної дисципліни: Особливості уявлень про державу і право у країнах Давнього Сходу та Античному світі. Державно –правові вчення середньовіччя. Вчення про державу і право в епоху Відродження та Реформації. Право і держава у вченнях Європейського Просвітництва. Основні напрямки Західноєвропейської державно-правової думки в ХУШ-першій половині  Х1Хст. Становлення та розвиток ліберально-демократичних поглядів про державу та право. Основні положення марксистського вчення про державу та право. Державно-правова концепція більшовизму. Формування та розвиток політико-правової думки та вчень в Україні. Правові ідеї і парадигми про право і державу в ХХ столітті і на початку ХХ1 століття.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/3 кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю: залік