ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

АНОТАЦІЯ

У курсі розглядаються питання, пов’язані із застосуванням юридичної відповідальності до суб’єктів господарювання за правопорушення в зовнішньоекономічній діяльності. Установлюється значення господарсько-правової відповідальності для здійснення зовнішньоекономічного зобов’язання  належним чином.

За порушення вимог господарського законодавства до порушників застосовуються заходи господарської відповідальності.

Ознаки господарсько-правової відповідальності:

1) загальні (родові) ознаки — характерні для будь-якої юридичної відповідальності;

2) специфічні (видові) ознаки.

До загальних (родових) ознак відносяться:

– юридична підстава — закон;

– фактична підстава застосування господарсько-правової відповідальності — правопорушення;

– ЗМІСТ — негативні наслідки, що зазнає порушник;

– можливість застосування державного примусу для покладення на порушника господарсько-правової відповідальності.

Водночас зазначені риси юридичної відповідальності в господарських правовідносинах проявляються специфічно.

Специфічні (видові) ознаки господарсько-правової відповідальності:

– сфера застосування — господарські правовідносини (господарсько-майнові та/або господарсько-організаційні);

– юридична підстава — акти господарського законодавства та господарські договори;

– фактичні підстави — господарське правопорушення, склад якого залежить від виду (форми) господарсько-правової відповідальності;

– презумпція вини порушника та особливість визначення вини (про що мова йтиме далі);

– суб’єктами господарсько-правової відповідальності є учасники господарських правовідносин (суб’єкти господарювання, суб’єкти господарсько-організаційних повноважень, засновники та учасники господарських організацій, власники майна суб’єктів господарювання; контрагенти суб’єктів господарювання за господарськими договорами);

– спрямованість господарсько-правової відповідальності переважно на майнову базу порушника і лише в окремих випадках — на особу порушника (примусова реорганізація та примусова ліквідація);

– ЗМІСТом господарсько-правової відповідальності є заходи впливу (санкції) — майнової (відшкодування збитків, штрафні санкції, конфіскація) та/або організаційної (призупинення дії або анулювання ліцензій, скасування відомостей державної реєстрації, примусова реорганізація та ін.) спрямованості, що відбиваються на економічних інтересах порушника;

– порядок застосування — залежно від виду та форми господарсько-правової відповідальності:

а) судовий або претензійно-позовний (статті 222-223 ГК України),

б) безпосередньо кредитором в оперативному порядку (статті 235-237 ГК України),

в) спеціальний — уповноваженими органами – ст. 238 ГК України).

Господарська відповідальність – це несприятливі майнові чи адміністративно-управлінські наслідки, які настають для суб’єкта господарювання у випадку невиконання чи неналежного виконання ним вимог господарського договору або господарського законодавства.

Господарсько-правова відповідальність — це майново-організаційні за змістом і юридичні за формою заходи впливу на економічні інтереси учасників господарських правовідносин у разі вчинення ними господарського правопорушення.

Нормативні акти:
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України. – 2003. – 14 березня.
3. Господарський процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 06.1 1. 1991р. (із змін, і доп.) // ВідомостіВерховної Ради (ВВР), 1992, №6, ст. 56.
4. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України. – 2003. – 12-13 березня.
5. Закон України від 23 березня 1996 р. “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” // ВВР України. — 1996. – № 20. – Ст. 82.
6. Закон України від 1 червня 2000 р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. — 2000. — 2 серпня.
7. Закон України від 15.05.2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» // Юридичний вісник України. – 2003.- № 28 (12-18 липня).
8. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 1 червня 2009 року № 1506 // Відомості Верховної Ради України вiд 06.11.2009 – 2009 р., № 45, стор. 1675, стаття 691.
9. Закон України „Про захист економічної конкуренції” // Відомості Верховної Ради України – 2001 – № 12 – ст. 64.
10. Декрет Кабінету Міністрів України „Про стандартизацію і сертифікацію” // Відомості Верховної Ради України – 1993 – № 8 – ст. 152.