ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Права людини в інформаційному суспільстві

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

Мета викладання дисципліни полягає в усвідомленні студентами основних загроз і можливостей для реалізації прав людини в сучасному інформаційному суспільстві, а також у розвитку вмінь реагувати на ці виклики.

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на формування цілісної системи теоретичних і практичних знань щодо інформаційного права. Головне завдання дисципліни “Права людини в інформаційному суспільстві” полягає в тому, щоб разом з іншими дисциплінами закласти основи знань щодо основних понять інформаційного права, прав та обов’язків учасників інформаційних правовідносин, а також можливостей захисту при порушенні їх прав.

Завдання вивчення дисципліни.

У результаті навчання студенти повинні:

– знати основні теорії, історію закріплення, зміст основоположних прав людини;

– розуміти значення прав людини в розвинутому суспільстві;

– знати зміст основних теорій та правових джерел, які стосуються реагування публічної влади та громадянського суспільства на новітні виклики, зумовлені розвитком технологій;

– усвідомлювати загрози та знати способи забезпечення прав людини, передусім інформаційних, у нових умовах;

– вміти формувати адекватну поведінку, спрямовану на мінімізацію загроз для власних прав та прав інших людей;

– вміти визначати втручання у інформаційні права людини та здійснювати правозахисну діяльність у цій сфері;

– вміти враховувати цінності прав людини у практичній та дослідницькій діяльності.

Вивчення дисципліни сприятиме формуванню у студентів низки загальних і спеціальних компетентностей, а саме:

загальні компетентності: – вміння приймати рішення на основі етичних міркувань;

– здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми;

– повага до різноманітності та мультикультурності;

– здатність працювати в міжнародному та мультикультурному середовищі в умовах європейської інтеграції України;

спеціальні компетентності:

– усвідомлення принципів і засад права та справедливості;

– здатність приймати рішення з урахуванням різноманітних індивідуальних та суспільних інтересів;

– уміння аналізувати та використовувати джерела права;

– інтелектуальна незалежність та вміння формулювати обґрунтовані судження з питань правового регулювання суспільних відносин;

– уміння оцінювати вплив нових технологій на суспільних розвиток та права людини;

– здатність здійснювати правозахисну діяльність.

Зміст дисципліни (тематика):

ТЕМА 1: Предмет інформаційного права та його принципи

ТЕМА 2: Поняття ознаки та види інформаційних правовідносин

ТЕМА 3: Суб’єкти інформаційних правовідносин

ТЕМА 4: Об’єкти інформаційних правовідносин. Правові режими інформаційних ресурсів

ТЕМА 5: Види юридичної відповідальності в сфері інформаційного права

ТЕМА 6: Правове регулювання доступу до публічної інформації

ТЕМА 7: Правове регулювання інформаційних відносин в сфері масової інформації

ТЕМА 8: Правове регулювання електронного документообігу, телекомунікації та віртуального середовища Інтернет

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік