МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Муніципальне право

 Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення про вітчизняний та зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування, процесу становлення, розвитку й організації місцевого самоврядування в Україні та засади участі населення у місцевому самоврядуванні.

Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами освітніх програм «Правознавство» та «Право громадської і політичної діяльності». «Муніципальне право» є логічним продовженням вивчення системи права України та як комплексна галузь права тісно пов’язана з такими науками та дисциплінами як «Історія права України», «Теорія права», «Конституційне право України», «Адміністративне право України», а також «Конституційне право зарубіжних країн», «Цивільне право», «Кримінальне право України», «Міжнародне право» та «Європейське право».

 Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної навчальної дисципліни:

  •   знати поняття та категорії муніципального права; світовий та європейський досвід правової організації місцевого самоврядування; механізм реалізації муніципальних прав і обов’язків особи; системно-структурну організацію місцевого самоврядування, практику функціонування органів та посадових осіб місцевого самоврядування України; повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
  •   вміти орієнтуватися в системі законодавчих та локальних правових актів, що регламентують суспільні відносини у галузі муніципального права; набувати навичок та знань щодо використання норм, які регулюють муніципально-правові відносини; застосовувати набуті знання й уміння на практиці; прогнозувати напрямки розвитку самоврядних інституцій в Україні.

Сфера реалізації набутих компетентностей дає можливість належної реалізації муніципальних прав як члена територіальної громади, а також можливість проведення юридичних консультацій щодо функціонування системи місцевого самоврядування, тобто здійснення місцевого самоврядування, організацію діяльності органів місцевого самоврядування та інструментів громадської участі.

 Зміст навчальної дисципліни за темами.

Змістовий модуль 1. Загальна теорія муніципального права

Тема 1. Муніципальне право як галузь права України

Тема 2. Децентралізація та конституційно-правові основи місцевого самоврядування

Тема 3. Суб’єкти муніципального права

Змістовий модуль 2. Порядок організації й функціонування місцевого самоврядування в Україні

Тема 4. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування

Тема 5. Організаційно–правові засади участі населення у місцевому самоврядуванні

Тема 6. Гарантії місцевого самоврядування та індекс демократичності міст

Тема 7. Конституційно-правова відповідальність у сфері місцевого самоврядування

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік