ДІЛОВОДСТВО

Анотація

Навчальна дисципліна “ діловодство” є нормативною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 081 ”право”

Мета вивчення дисципліни – надати студентам знання теорії та закономірностей розвитку цього процесу а також формування знань, умінь і навиків пошуку, збирання та аналізу інформації, вміння орієнтуватися в системі документопотоку, всебічне вивчення теоретичних та практичних питань, пов’язаних зі складанням документів з метою їх практичного використання в господарській діяльності

Завданням вивчення дисципліни є:

– базові засади теорії і практики спеціального діловодства;

– систему організації документування підприємницької діяльності;

– організаційні засади функціонування документно-інформаційних у діяльності підприємств;

– стратегію розвитку, створення і аналіз документів в різних видах господарської діяльності;

– наукові засади щодо способів документалізації інформації.

Студент повинен уміти:

– застосовувати теоретичні знання щодо організації діловодства в діяльності установи;

– активно використовувати систему організації документування підприємницької діяльності;

– ефективно впроваджувати засади функціонування документно-інформаційних систем  у діяльності підприємств

         Міждисциплінарні зв’язки: Програма упорядкована відповідно до анотацій освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, базується на вивченні таких базових нормативних дисциплін як “Загальне діловодство”, “Загальне та спеціальне документознавство”, “Інформаційні технології”, і є узагальнюючою  при вивченні дисциплін документознавчого циклу.