СУДОВА ПСИХІАТРІЯ

Анотація

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Судова психіатрія» є оцінка психічного стану підозрюваних, обвинувачених, потерпілих та свідків в кримінальному процесі та позивачів і відповідачів в цивільному процесі. Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Судова психіатрія» передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін: «Медична підготовка», «Домедична допомога», «Судова медицина», «Криміналістика», «Кримінальне право» і є необхідною для сприйняття навчальної дисципліни «Кримінальний процес».

Метою викладання навчальної дисципліни «Судова психіатрія» є оволодіння курсантами, студентами та слухачами загальних теоретичних знань і набуття практичних навичок, необхідних для правильного і своєчасного призначення судово-психіатричної експертизи, формулювання її завдань, адекватного тлумачення висновків експертизи.. Основними завданнями вивчення дисципліни «Судова психіатрія» є: – ознайомлення курсантів, студентів та слухачів з предметом судової психіатрії, її завданнями, законодавчими і процесуальними положеннями судовопсихіатричної експертизи; – набуття знань про види, порядок призначення і проведення судовопсихіатричної експертизи в кримінальному і цивільному процесах; – навчання досконалому володінню і професійному осмисленню понять осудності, неосудності, дієздатності, недієздатності, правильному їх використанню в повсякденній практиці; – засвоєння грамотного формулювання необхідних питань, що виносяться на вирішення судово-психіатричної експертизи для об’єктивної оцінки висновків експертизи; – формування принципових уявлень, про особливості судовопсихіатричної експертизи у осіб різного віку та при різних захворюваннях; – навчання розпізнанню основних проявів психічних захворювань і розладів, які найчастіше зустрічаються в судово-слідчій практиці та їх експертному значенню; – формування знань про обставини, при яких необхідно обов’язково призначати судово-психіатричну експертизу, а також про права і обов’язки психіатрів-експертів і працівників судово-слідчих органів в організації і проведенні судово-психіатричної експертизи; – набуття курсантами, студентами та слухачами навичок адекватної поведінки з психічно хворими, ознайомленню з досвідом роботи судовопсихіатричних експертних комісій, їх документацією. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні: 3 знати:  основні положення та завдання вітчизняної судової психіатрії;-  законодавчі, організаційні та процесуальні вимоги до судовопсихіатричної експертної служби;-  порядок призначення та проведення судово-психіатричної експертизи- в кримінальному та цивільному процесах;  можливості та межі компетентності судово-психіатричної експертизи,- її види та об’єкти;  підстави для призначення судово-психіатричної експертизи;-  критерії осудності, неосудності, дієздатності та недієздатності;-  особливості проведення судово-психіатричної експертизи у осіб різного віку та при різних захворюваннях;-  права і обов’язки експертів-психіатрів та працівників судово-слідчих- органів в процесі організації та проведення судово-психіатричної експертизи.  вміти:-  своєчасно і правильно призначати судово-психіатричну експертизу;-  формулювати питання для судово-психіатричної експертизи з урахуванням компетенції експертів; вчасно забезпечити необхідними даними і додатковими матеріалами на підекспертну особу;-  професійно грамотно трактувати висновки судово-психіатричної експертизи;-  вчасно оформити документи для рішення суду на осіб, які потребують- примусових заходів медичного характеру;  аргументовано, при необхідності, призначати комплексну, додаткову- або повторну експертизу.