ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Цивільний процес

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС):  180 год. (6).

Мета дисципліни: формування у студентів системних знань з питань цивільного процесу; опанування ними сукупності знань для здійснення в майбутньому ефективної цивільно-процесуальної діяльності й досягнення економічних і соціальних результатів; формування практичних навичок опрацювання норм чинного законодавства, судової практики, наукової юридичної літератури, періодичних видань, навчити систематизувати їх та застосовувати у практичній діяльності набуті теоретичні знання.

        Завдання навчальної дисципліни:

 • вивчення нормативно-правового матеріалу з питань цивільного судочинства для якнайефективнішого захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;
 • формування у майбутніх спеціалістів свідомого та відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків, дотримання приписів законів при здійсненні практичної діяльності;
 • опанування порядку звернення до суду, порядку здійснення захисту порушених прав судом першої інстанції, апеляційним і касаційним судами, порядку виконання судових рішень.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Теорія держави і права»,  «Історія держави і права», «Організація судових та правоохоронних органів», «Конституційне право», «Цивільне право», «Трудове право». При вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших загальноосвітніх та юридичних дисциплін.

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:

 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

фахових компетентностей:

 • здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі в суспільстві;
 • здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;
 • знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;
 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;
 • здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;
 • здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;
 • здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Програмні результати навчання:

 • виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;
 • пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;
 • застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
 • самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;
 • надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • базові основи цивільного судочинства в Україні, положення законодавства України, що регулюють цивільно-процесуальну діяльність, стан основних проблем науки цивільного процесуального права;
 • сутність процесуальних категорій;
 • функції судової влади в системі державної влади та форми їх здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми;
 • джерела цивільного процесуального права та їх структуру;
 • поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце у механізмі правового регулювання;
 • правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки;
 • чинні норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів;
 • систему процесуальних актів та вимоги, яким вони мають відповідати;
 • порядок реалізації судових постанов;
 • несудові та альтернативні форми захисту цивільних прав і законних інтересів;
 • практику застосування цивільного процесуального законодавства, перспективні та основні напрямки розвитку цивільного процесуального законодавства, його адаптації до міжнародних стандартів здійснення правосуддя у цивільних справах.

вміти:

 • застосовувати норми чинного законодавства на практиці для ефективного здійснення своєї діяльності й захисту власних майнових і немайнових прав;
 • використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази у цивільній справі;
 • складати цивільно-процесуальні документи й ділову документацію;
 • аргументувати власну точку зору та прийняте рішення.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1. Загальна частина

Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права.

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини.

Тема 4. Сторони у цивільному процесі.

Тема 5. Треті особи у цивільному процесі

Тема 6. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб

Тема 7. Представництво у цивільному процесі

Тема 8. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ

Тема 9. Цивільна процесуальна відповідальність

Тема 10. Процесуальні строки і судові витрати

Тема 11. Докази і доказування у цивільному процесі

Тема 12. Засоби доказування у цивільному процесі

Змістовний модуль 2. Особлива частина

Тема 13. Позов

Тема 14. Відкриття провадження по справі й провадження у справі до судового розгляду

Тема 15. Судовий розгляд та судове рішення

Тема 16. Заочний розгляд справи

Тема 17. Наказне і окреме провадження

Тема 18. Апеляційне та касаційне провадження

Тема 19. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Тема 20. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

Тема 21. Виконавче провадження

Тема 22. Визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні

Тема 23. Провадження у справах про участь іноземних осіб

Тема 24. Третейське судочинство 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік (іспит).