ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Господарське право

Обсяг дисципліни, годин (кредитів ЄКТС):  180 год. (6).

Мета дисципліни: формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського законодавства України, правових основ здійснення господарської діяльності, правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, господарських зобов’язань та договорів, відповідальності, правове регулювання різних видів господарської діяльності, а також про об’єктивні закономірності розвитку господарських відносин.

        Завдання навчальної дисципліни:

 • оволодіння юридичними конструкціями господарського права;
 • знання основних закономірностей розвитку господарського права;
 • засвоєння сучасних методів дослідження правової природи господарської діяльності;
 • розуміння механізму застосування правових норм в сфері господарського права;
 • одержання навичок практично застосовувати здобуті знання.

Попередні умови для вивчення даної дисципліни: вивчення дисципліни «Господарське право» ґрунтується на матеріалах обов’язкових дисциплін: «Адміністративне право», «Цивільне право», «Фінансове право», «Господарський процес». При вивченні цієї навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні активно використовувати знання, здобуті ними під час вивчення інших загальноосвітніх та юридичних дисциплін.

Навчальні цілі дисципліни полягають у формуванні у студентів:

інтегративної компетентності:

 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних компетентностей:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

фахових компетентностей:

 • здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі в суспільстві;
 • здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;
 • знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;
 • здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції;
 • здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності;
 • здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Програмні результати навчання:

 • виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права;
 • пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів;
 • застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
 • самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях;
 • надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • зміст поняття та особливості господарського права;
 • джерела господарського права;
 • основні норми і принципи господарського права;
 • сутність господарської діяльності;
 • правовий статус суб’єктів господарювання;
 • загальні положення державного регулювання господарської діяльності;
 • основи правового регулювання окремих сфер та галузей господарської діяльності;
 • зміст господарсько-договірних та зобов’язальних відносин;
 • особливості застосування господарсько-правової відповідальності.

вміти:

 • показати належний рівень знань у сфері господарського права, характеристики принципів господарського права;
 • виявляти та аналізувати ключові характеристики суб’єктів господарювання;
 • використовувати набуті знання щодо критеріїв господарської відповідальності;
 • класифікувати джерела господарського права;
 • аналізувати сучасні тенденції розвитку та застосування законодавства в сфері в сфері господарських договорів;
 • вирізняти основні тенденції розвитку банківської діяльності.

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1. Загальна частина господарського права

Тема 1. Господарське право як галузь права.

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарювання.

Тема 3. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

Тема 4. Господарські зобов’язання.

Тема 5. Господарські договори

Тема 6. Господарсько-правова відповідальність.

Змістовний модуль 2. Особлива частина господарського права

Тема 7. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

Тема 8. Особливості правового регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання

Тема 9. Особливості правового регулювання перевезення вантажів

Тема 10. Особливості правового регулювання капітального будівництва

Тема 11. Особливості правового регулювання інноваційної, банківської, страхової та аудиторської діяльності

Тема 12. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 13. Правовий режим іноземних інвестицій

Тема 14. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, реферативні повідомлення, контрольні завдання.

Форма підсумкового контролю: залік (іспит).