МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

Мета навчальної дисципліни: надати студентам інженерні і наукові знання та можливість самостійно визначати доцільність і вибирати засоби й методи моделювання программного забезпечення, статистичної обробки наявних інформації та даних про бізнес-процеси в досліджуваних закладах (державних або бізнес-структурах) з метою попереднього діагностування, прогнозування, оптимізації чисельності виробників та обладнання, бізнес процесів, потоків даних і інформації, оптимізації самої структури закладу, чисельності виробників, виробництва, інформаційної системи з метою подальшої кінцевої автоматизації виробництва та структури керування.

Результат вивчення навчальної дисципліни:

знати:

– стандарти IDEF, DFD;

– CASE-засоби розробки інформаційних систем;

– основи методології функціонального моделювання і побудови моделей IDEF0, IDEF3, DFD за допомогою програм BPwin, ERwin.

вміти:

– здійснювати експериментальні, промислові спостереження та літературний аналіз інформації та даних про подібні структури, програмного забезпечення комп’ютерних технологій для задач моделювання, аналізу, діагностування, прогнозування, оптимізації, обчислення;

– обирати необхідне ПЗ;

– моделювати, прогнозувати, діагностувати та оптимізувати стан і поведінку систем, підсистем, об’єктів, алгоритмів і програм, технологічних параметрів, факторів, відгуків, технологічних та бізнес-процесів.

Зміст навчальної дисципліни (тематика):

 1. Теорія моделювання.
 2. Принципи кібернетики.
 3. Системний аналіз.
 4. Дослідження операцій.
 5. Теорія графів.
 6. Мережі Петрі.
 7. Теорія алгоритмів.
 8. Ланцюги Маркова.
 9. Системи масового обслуговування.
 10. Математичне програмування.
 11. Принципи теорії математичної статистики.
 12. Регресійний, кореляційний та факторний аналізи за допомогою програми EXCEL MS OFFICE та ін.

Види робіт: лекційні заняття, практичні заняття, модульні контрольні роботи, самостійна робота студентів.